ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا مشکانی، عزیز رضاپور، وحید علی پور، هیرو فارابی، علیرضا مزدکی، نرگس حکیمی، (1398). تعیین محرک های هزینه در محاسبات هزینه تمام شده خدمات بیمارستانی، فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 5(1)، 1-12. magiran.com/p2071153
Zahra Meshkani, Aziz Rezapour, Vahid Alipour, Hero Farabi, Alireza Mazdaki, Narges Hakimi, (2019). Determine of cost drivers in Activity Based Costing method of hospital services, Journal of Health Based Research, 5(1), 1-12. magiran.com/p2071153
زهرا مشکانی، عزیز رضاپور، وحید علی پور، هیرو فارابی، علیرضا مزدکی، نرگس حکیمی، تعیین محرک های هزینه در محاسبات هزینه تمام شده خدمات بیمارستانی. فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 1398؛ 5(1): 1-12. magiran.com/p2071153
Zahra Meshkani, Aziz Rezapour, Vahid Alipour, Hero Farabi, Alireza Mazdaki, Narges Hakimi, Determine of cost drivers in Activity Based Costing method of hospital services, Journal of Health Based Research, 2019; 5(1): 1-12. magiran.com/p2071153
زهرا مشکانی، عزیز رضاپور، وحید علی پور، هیرو فارابی، علیرضا مزدکی، نرگس حکیمی، "تعیین محرک های هزینه در محاسبات هزینه تمام شده خدمات بیمارستانی"، فصلنامه پژوهش های سلامت محور 5، شماره 1 (1398): 1-12. magiran.com/p2071153
Zahra Meshkani, Aziz Rezapour, Vahid Alipour, Hero Farabi, Alireza Mazdaki, Narges Hakimi, "Determine of cost drivers in Activity Based Costing method of hospital services", Journal of Health Based Research 5, no.1 (2019): 1-12. magiran.com/p2071153
زهرا مشکانی، عزیز رضاپور، وحید علی پور، هیرو فارابی، علیرضا مزدکی، نرگس حکیمی، (1398). 'تعیین محرک های هزینه در محاسبات هزینه تمام شده خدمات بیمارستانی'، فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 5(1)، صص.1-12. magiran.com/p2071153
Zahra Meshkani, Aziz Rezapour, Vahid Alipour, Hero Farabi, Alireza Mazdaki, Narges Hakimi, (2019). 'Determine of cost drivers in Activity Based Costing method of hospital services', Journal of Health Based Research, 5(1), pp.1-12. magiran.com/p2071153
زهرا مشکانی؛ عزیز رضاپور؛ وحید علی پور؛ هیرو فارابی؛ علیرضا مزدکی؛ نرگس حکیمی. "تعیین محرک های هزینه در محاسبات هزینه تمام شده خدمات بیمارستانی". فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 5 ،1 ، 1398، 1-12. magiran.com/p2071153
Zahra Meshkani; Aziz Rezapour; Vahid Alipour; Hero Farabi; Alireza Mazdaki; Narges Hakimi. "Determine of cost drivers in Activity Based Costing method of hospital services", Journal of Health Based Research, 5, 1, 2019, 1-12. magiran.com/p2071153
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال