ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فروغ سادات اصلانی، سیمین طهماسبی، نجمه بردبار، (1398). آسیب شناسی منابع انسانی شبکه بهداشت و درمان با استفاده از مدل سه شاخگی، فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 5(1)، 45-56. magiran.com/p2071156
Forogheh Aslani, Simin Tahmasbi, Najmeh Bordbar, (2019). Pathology of Human Resources in Health and Treatment Network Using the Three-dimensional Model, Journal of Health Based Research, 5(1), 45-56. magiran.com/p2071156
فروغ سادات اصلانی، سیمین طهماسبی، نجمه بردبار، آسیب شناسی منابع انسانی شبکه بهداشت و درمان با استفاده از مدل سه شاخگی. فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 1398؛ 5(1): 45-56. magiran.com/p2071156
Forogheh Aslani, Simin Tahmasbi, Najmeh Bordbar, Pathology of Human Resources in Health and Treatment Network Using the Three-dimensional Model, Journal of Health Based Research, 2019; 5(1): 45-56. magiran.com/p2071156
فروغ سادات اصلانی، سیمین طهماسبی، نجمه بردبار، "آسیب شناسی منابع انسانی شبکه بهداشت و درمان با استفاده از مدل سه شاخگی"، فصلنامه پژوهش های سلامت محور 5، شماره 1 (1398): 45-56. magiran.com/p2071156
Forogheh Aslani, Simin Tahmasbi, Najmeh Bordbar, "Pathology of Human Resources in Health and Treatment Network Using the Three-dimensional Model", Journal of Health Based Research 5, no.1 (2019): 45-56. magiran.com/p2071156
فروغ سادات اصلانی، سیمین طهماسبی، نجمه بردبار، (1398). 'آسیب شناسی منابع انسانی شبکه بهداشت و درمان با استفاده از مدل سه شاخگی'، فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 5(1)، صص.45-56. magiran.com/p2071156
Forogheh Aslani, Simin Tahmasbi, Najmeh Bordbar, (2019). 'Pathology of Human Resources in Health and Treatment Network Using the Three-dimensional Model', Journal of Health Based Research, 5(1), pp.45-56. magiran.com/p2071156
فروغ سادات اصلانی؛ سیمین طهماسبی؛ نجمه بردبار. "آسیب شناسی منابع انسانی شبکه بهداشت و درمان با استفاده از مدل سه شاخگی". فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 5 ،1 ، 1398، 45-56. magiran.com/p2071156
Forogheh Aslani; Simin Tahmasbi; Najmeh Bordbar. "Pathology of Human Resources in Health and Treatment Network Using the Three-dimensional Model", Journal of Health Based Research, 5, 1, 2019, 45-56. magiran.com/p2071156
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال