ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمدرضا رئیسی، نسرین شعربافچی زاده، پژمان عقدک، زهرا فولادی، (1398). دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت در حاشیه شهر اصفهان: یک مطالعه کیفی، فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 5(1)، 81-100. magiran.com/p2071159
Ahmad Reza Raeisi, Nasrin Shaarbafchizadeh, Pejman Aghdak, Zahra Fouladi, (2019). Outcomes of Health Care Reform Implementation in Slum Areas of Isfahan: a qualitative study, Journal of Health Based Research, 5(1), 81-100. magiran.com/p2071159
احمدرضا رئیسی، نسرین شعربافچی زاده، پژمان عقدک، زهرا فولادی، دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت در حاشیه شهر اصفهان: یک مطالعه کیفی. فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 1398؛ 5(1): 81-100. magiran.com/p2071159
Ahmad Reza Raeisi, Nasrin Shaarbafchizadeh, Pejman Aghdak, Zahra Fouladi, Outcomes of Health Care Reform Implementation in Slum Areas of Isfahan: a qualitative study, Journal of Health Based Research, 2019; 5(1): 81-100. magiran.com/p2071159
احمدرضا رئیسی، نسرین شعربافچی زاده، پژمان عقدک، زهرا فولادی، "دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت در حاشیه شهر اصفهان: یک مطالعه کیفی"، فصلنامه پژوهش های سلامت محور 5، شماره 1 (1398): 81-100. magiran.com/p2071159
Ahmad Reza Raeisi, Nasrin Shaarbafchizadeh, Pejman Aghdak, Zahra Fouladi, "Outcomes of Health Care Reform Implementation in Slum Areas of Isfahan: a qualitative study", Journal of Health Based Research 5, no.1 (2019): 81-100. magiran.com/p2071159
احمدرضا رئیسی، نسرین شعربافچی زاده، پژمان عقدک، زهرا فولادی، (1398). 'دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت در حاشیه شهر اصفهان: یک مطالعه کیفی'، فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 5(1)، صص.81-100. magiran.com/p2071159
Ahmad Reza Raeisi, Nasrin Shaarbafchizadeh, Pejman Aghdak, Zahra Fouladi, (2019). 'Outcomes of Health Care Reform Implementation in Slum Areas of Isfahan: a qualitative study', Journal of Health Based Research, 5(1), pp.81-100. magiran.com/p2071159
احمدرضا رئیسی؛ نسرین شعربافچی زاده؛ پژمان عقدک؛ زهرا فولادی. "دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت در حاشیه شهر اصفهان: یک مطالعه کیفی". فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 5 ،1 ، 1398، 81-100. magiran.com/p2071159
Ahmad Reza Raeisi; Nasrin Shaarbafchizadeh; Pejman Aghdak; Zahra Fouladi. "Outcomes of Health Care Reform Implementation in Slum Areas of Isfahan: a qualitative study", Journal of Health Based Research, 5, 1, 2019, 81-100. magiran.com/p2071159
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال