ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آروره بودزن، سیریل آیاکونلا، الکساندر چاریا، سباستینا داپونت، لارنت بنی، پاتریک جروایس ، (1398). شرایط ویژه گازی برای بهبود قابل ملاحظه زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و اشرشیا کلی هنگام خشک کردن انجمادی و بازآبدار کردن، مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی، 7(1)، 1-9. magiran.com/p2071178
Aurore Bodzen, Cyril Iaconelli, Alexandre Charriau, Sebastien Dupont, Laurent Beney, Patrick Gervais, (2020). Specific Gaseous Conditions Significantly Improve Lactobacillus casei and Escherichia coli Survival to Freeze Drying and Rehydration, applied food biotechnology, 7(1), 1-9. magiran.com/p2071178
آروره بودزن، سیریل آیاکونلا، الکساندر چاریا، سباستینا داپونت، لارنت بنی، پاتریک جروایس ، شرایط ویژه گازی برای بهبود قابل ملاحظه زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و اشرشیا کلی هنگام خشک کردن انجمادی و بازآبدار کردن. مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی، 1398؛ 7(1): 1-9. magiran.com/p2071178
Aurore Bodzen, Cyril Iaconelli, Alexandre Charriau, Sebastien Dupont, Laurent Beney, Patrick Gervais, Specific Gaseous Conditions Significantly Improve Lactobacillus casei and Escherichia coli Survival to Freeze Drying and Rehydration, applied food biotechnology, 2020; 7(1): 1-9. magiran.com/p2071178
آروره بودزن، سیریل آیاکونلا، الکساندر چاریا، سباستینا داپونت، لارنت بنی، پاتریک جروایس ، "شرایط ویژه گازی برای بهبود قابل ملاحظه زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و اشرشیا کلی هنگام خشک کردن انجمادی و بازآبدار کردن"، مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی 7، شماره 1 (1398): 1-9. magiran.com/p2071178
Aurore Bodzen, Cyril Iaconelli, Alexandre Charriau, Sebastien Dupont, Laurent Beney, Patrick Gervais, "Specific Gaseous Conditions Significantly Improve Lactobacillus casei and Escherichia coli Survival to Freeze Drying and Rehydration", applied food biotechnology 7, no.1 (2020): 1-9. magiran.com/p2071178
آروره بودزن، سیریل آیاکونلا، الکساندر چاریا، سباستینا داپونت، لارنت بنی، پاتریک جروایس ، (1398). 'شرایط ویژه گازی برای بهبود قابل ملاحظه زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و اشرشیا کلی هنگام خشک کردن انجمادی و بازآبدار کردن'، مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی، 7(1)، صص.1-9. magiran.com/p2071178
Aurore Bodzen, Cyril Iaconelli, Alexandre Charriau, Sebastien Dupont, Laurent Beney, Patrick Gervais, (2020). 'Specific Gaseous Conditions Significantly Improve Lactobacillus casei and Escherichia coli Survival to Freeze Drying and Rehydration', applied food biotechnology, 7(1), pp.1-9. magiran.com/p2071178
آروره بودزن؛ سیریل آیاکونلا؛ الکساندر چاریا؛ سباستینا داپونت؛ لارنت بنی؛ پاتریک جروایس . "شرایط ویژه گازی برای بهبود قابل ملاحظه زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و اشرشیا کلی هنگام خشک کردن انجمادی و بازآبدار کردن". مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی، 7 ،1 ، 1398، 1-9. magiran.com/p2071178
Aurore Bodzen; Cyril Iaconelli; Alexandre Charriau; Sebastien Dupont; Laurent Beney; Patrick Gervais. "Specific Gaseous Conditions Significantly Improve Lactobacillus casei and Escherichia coli Survival to Freeze Drying and Rehydration", applied food biotechnology, 7, 1, 2020, 1-9. magiran.com/p2071178
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال