ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا بیک زاده، سعیده شجاعی علی آبادی، الهه دادخدازاده، ژاله شیدایی، عبدالصمد عابدی، لیلا میرمقتدایی، سید مرضیه حسینی، (1398). مقایسه خواص نان های غنی شده با روغن حاوی امگا 3 کپسوله شده در بتاگلوکان و سلول های مخمر ساکارومیسس سرویزیه، مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی، 7(1)، 11-20. magiran.com/p2071179
Samira Beikzadeh, Saeedeh Shojaee Aliabadi, Elahe Dadkhodazade, Zhaleh Sheidaei, Abdol SamadAbedi, Leila Mirmoghtadaie, Seyede Marzieh Hosseini, (2020). Comparison of Properties of Breads Enriched with Omega-3 Oil Encapsulated in β-Glucan and Saccharomyces cerevisiae Yeast Cells, applied food biotechnology, 7(1), 11-20. magiran.com/p2071179
سمیرا بیک زاده، سعیده شجاعی علی آبادی، الهه دادخدازاده، ژاله شیدایی، عبدالصمد عابدی، لیلا میرمقتدایی، سید مرضیه حسینی، مقایسه خواص نان های غنی شده با روغن حاوی امگا 3 کپسوله شده در بتاگلوکان و سلول های مخمر ساکارومیسس سرویزیه. مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی، 1398؛ 7(1): 11-20. magiran.com/p2071179
Samira Beikzadeh, Saeedeh Shojaee Aliabadi, Elahe Dadkhodazade, Zhaleh Sheidaei, Abdol SamadAbedi, Leila Mirmoghtadaie, Seyede Marzieh Hosseini, Comparison of Properties of Breads Enriched with Omega-3 Oil Encapsulated in β-Glucan and Saccharomyces cerevisiae Yeast Cells, applied food biotechnology, 2020; 7(1): 11-20. magiran.com/p2071179
سمیرا بیک زاده، سعیده شجاعی علی آبادی، الهه دادخدازاده، ژاله شیدایی، عبدالصمد عابدی، لیلا میرمقتدایی، سید مرضیه حسینی، "مقایسه خواص نان های غنی شده با روغن حاوی امگا 3 کپسوله شده در بتاگلوکان و سلول های مخمر ساکارومیسس سرویزیه"، مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی 7، شماره 1 (1398): 11-20. magiran.com/p2071179
Samira Beikzadeh, Saeedeh Shojaee Aliabadi, Elahe Dadkhodazade, Zhaleh Sheidaei, Abdol SamadAbedi, Leila Mirmoghtadaie, Seyede Marzieh Hosseini, "Comparison of Properties of Breads Enriched with Omega-3 Oil Encapsulated in β-Glucan and Saccharomyces cerevisiae Yeast Cells", applied food biotechnology 7, no.1 (2020): 11-20. magiran.com/p2071179
سمیرا بیک زاده، سعیده شجاعی علی آبادی، الهه دادخدازاده، ژاله شیدایی، عبدالصمد عابدی، لیلا میرمقتدایی، سید مرضیه حسینی، (1398). 'مقایسه خواص نان های غنی شده با روغن حاوی امگا 3 کپسوله شده در بتاگلوکان و سلول های مخمر ساکارومیسس سرویزیه'، مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی، 7(1)، صص.11-20. magiran.com/p2071179
Samira Beikzadeh, Saeedeh Shojaee Aliabadi, Elahe Dadkhodazade, Zhaleh Sheidaei, Abdol SamadAbedi, Leila Mirmoghtadaie, Seyede Marzieh Hosseini, (2020). 'Comparison of Properties of Breads Enriched with Omega-3 Oil Encapsulated in β-Glucan and Saccharomyces cerevisiae Yeast Cells', applied food biotechnology, 7(1), pp.11-20. magiran.com/p2071179
سمیرا بیک زاده؛ سعیده شجاعی علی آبادی؛ الهه دادخدازاده؛ ژاله شیدایی؛ عبدالصمد عابدی؛ لیلا میرمقتدایی؛ سید مرضیه حسینی. "مقایسه خواص نان های غنی شده با روغن حاوی امگا 3 کپسوله شده در بتاگلوکان و سلول های مخمر ساکارومیسس سرویزیه". مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی، 7 ،1 ، 1398، 11-20. magiran.com/p2071179
Samira Beikzadeh; Saeedeh Shojaee Aliabadi; Elahe Dadkhodazade; Zhaleh Sheidaei; Abdol SamadAbedi; Leila Mirmoghtadaie; Seyede Marzieh Hosseini. "Comparison of Properties of Breads Enriched with Omega-3 Oil Encapsulated in β-Glucan and Saccharomyces cerevisiae Yeast Cells", applied food biotechnology, 7, 1, 2020, 11-20. magiran.com/p2071179
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال