ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ذبیح الله رستمی، سید علی المدرسی، علی اکبر جمالی، (1398). پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیر سد چم گردلان ایلام)، مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8(22)، 1-18. magiran.com/p2071233
Zabih Allah Rostami, Sayed Ali Al Modaresi , Ali Akbar Jamali, (2019). The Zoning of danger of landslide by using the fuzzy region(the case study: the Watershed in Cham Gordlan dam in Ilam), Journal of Natural environment hazards, 8(22), 1-18. magiran.com/p2071233
ذبیح الله رستمی، سید علی المدرسی، علی اکبر جمالی، پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیر سد چم گردلان ایلام). مجله مخاطرات محیط طبیعی، 1398؛ 8(22): 1-18. magiran.com/p2071233
Zabih Allah Rostami, Sayed Ali Al Modaresi , Ali Akbar Jamali, The Zoning of danger of landslide by using the fuzzy region(the case study: the Watershed in Cham Gordlan dam in Ilam), Journal of Natural environment hazards, 2019; 8(22): 1-18. magiran.com/p2071233
ذبیح الله رستمی، سید علی المدرسی، علی اکبر جمالی، "پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیر سد چم گردلان ایلام)"، مجله مخاطرات محیط طبیعی 8، شماره 22 (1398): 1-18. magiran.com/p2071233
Zabih Allah Rostami, Sayed Ali Al Modaresi , Ali Akbar Jamali, "The Zoning of danger of landslide by using the fuzzy region(the case study: the Watershed in Cham Gordlan dam in Ilam)", Journal of Natural environment hazards 8, no.22 (2019): 1-18. magiran.com/p2071233
ذبیح الله رستمی، سید علی المدرسی، علی اکبر جمالی، (1398). 'پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیر سد چم گردلان ایلام)'، مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8(22)، صص.1-18. magiran.com/p2071233
Zabih Allah Rostami, Sayed Ali Al Modaresi , Ali Akbar Jamali, (2019). 'The Zoning of danger of landslide by using the fuzzy region(the case study: the Watershed in Cham Gordlan dam in Ilam)', Journal of Natural environment hazards, 8(22), pp.1-18. magiran.com/p2071233
ذبیح الله رستمی؛ سید علی المدرسی؛ علی اکبر جمالی. "پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیر سد چم گردلان ایلام)". مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8 ،22 ، 1398، 1-18. magiran.com/p2071233
Zabih Allah Rostami; Sayed Ali Al Modaresi ; Ali Akbar Jamali. "The Zoning of danger of landslide by using the fuzzy region(the case study: the Watershed in Cham Gordlan dam in Ilam)", Journal of Natural environment hazards, 8, 22, 2019, 1-18. magiran.com/p2071233
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال