ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن دهقانی درمیان، غلامرضا عزیزیان، سید آرمان هاشمی منفرد، (1398). تحلیل و محاسبه ابزارهای موردنیاز برای حفاظت کیفی آب به منظور کمینه کردن مخاطرات وارده به محیط زیست، مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8(22)، 123-144. magiran.com/p2071240
Mohsen Dehghani Darmian, Gholamreza Azizyan , Seyed Arman Hashemi Monfared, (2019). Analysis and Calculation of the Required Tools for Water Quality Protection in order to Minimize Environmental Hazards, Journal of Natural environment hazards, 8(22), 123-144. magiran.com/p2071240
محسن دهقانی درمیان، غلامرضا عزیزیان، سید آرمان هاشمی منفرد، تحلیل و محاسبه ابزارهای موردنیاز برای حفاظت کیفی آب به منظور کمینه کردن مخاطرات وارده به محیط زیست. مجله مخاطرات محیط طبیعی، 1398؛ 8(22): 123-144. magiran.com/p2071240
Mohsen Dehghani Darmian, Gholamreza Azizyan , Seyed Arman Hashemi Monfared, Analysis and Calculation of the Required Tools for Water Quality Protection in order to Minimize Environmental Hazards, Journal of Natural environment hazards, 2019; 8(22): 123-144. magiran.com/p2071240
محسن دهقانی درمیان، غلامرضا عزیزیان، سید آرمان هاشمی منفرد، "تحلیل و محاسبه ابزارهای موردنیاز برای حفاظت کیفی آب به منظور کمینه کردن مخاطرات وارده به محیط زیست"، مجله مخاطرات محیط طبیعی 8، شماره 22 (1398): 123-144. magiran.com/p2071240
Mohsen Dehghani Darmian, Gholamreza Azizyan , Seyed Arman Hashemi Monfared, "Analysis and Calculation of the Required Tools for Water Quality Protection in order to Minimize Environmental Hazards", Journal of Natural environment hazards 8, no.22 (2019): 123-144. magiran.com/p2071240
محسن دهقانی درمیان، غلامرضا عزیزیان، سید آرمان هاشمی منفرد، (1398). 'تحلیل و محاسبه ابزارهای موردنیاز برای حفاظت کیفی آب به منظور کمینه کردن مخاطرات وارده به محیط زیست'، مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8(22)، صص.123-144. magiran.com/p2071240
Mohsen Dehghani Darmian, Gholamreza Azizyan , Seyed Arman Hashemi Monfared, (2019). 'Analysis and Calculation of the Required Tools for Water Quality Protection in order to Minimize Environmental Hazards', Journal of Natural environment hazards, 8(22), pp.123-144. magiran.com/p2071240
محسن دهقانی درمیان؛ غلامرضا عزیزیان؛ سید آرمان هاشمی منفرد. "تحلیل و محاسبه ابزارهای موردنیاز برای حفاظت کیفی آب به منظور کمینه کردن مخاطرات وارده به محیط زیست". مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8 ،22 ، 1398، 123-144. magiran.com/p2071240
Mohsen Dehghani Darmian; Gholamreza Azizyan ; Seyed Arman Hashemi Monfared. "Analysis and Calculation of the Required Tools for Water Quality Protection in order to Minimize Environmental Hazards", Journal of Natural environment hazards, 8, 22, 2019, 123-144. magiran.com/p2071240
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال