ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامحسن کاخا، سمیه طبسی، علیرضا دوچشمه گرگیج، محسن جامی، (1398). ارزیابی اثرات محیط زیستی و تعیین سطح پایداری معدن گرانیت بوگ با استفاده از مدل فیلیپس، مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8(22)، 199-212. magiran.com/p2071244
Gholam Hasan Kakha , Somayeh Tabasi, Ali Reza Docheshmeh Gorgij, Mohsen Jami, (2019). Environmental impact assessment and sustainability level determination of Boog Granite Mine using Philips model, Journal of Natural environment hazards, 8(22), 199-212. magiran.com/p2071244
غلامحسن کاخا، سمیه طبسی، علیرضا دوچشمه گرگیج، محسن جامی، ارزیابی اثرات محیط زیستی و تعیین سطح پایداری معدن گرانیت بوگ با استفاده از مدل فیلیپس. مجله مخاطرات محیط طبیعی، 1398؛ 8(22): 199-212. magiran.com/p2071244
Gholam Hasan Kakha , Somayeh Tabasi, Ali Reza Docheshmeh Gorgij, Mohsen Jami, Environmental impact assessment and sustainability level determination of Boog Granite Mine using Philips model, Journal of Natural environment hazards, 2019; 8(22): 199-212. magiran.com/p2071244
غلامحسن کاخا، سمیه طبسی، علیرضا دوچشمه گرگیج، محسن جامی، "ارزیابی اثرات محیط زیستی و تعیین سطح پایداری معدن گرانیت بوگ با استفاده از مدل فیلیپس"، مجله مخاطرات محیط طبیعی 8، شماره 22 (1398): 199-212. magiran.com/p2071244
Gholam Hasan Kakha , Somayeh Tabasi, Ali Reza Docheshmeh Gorgij, Mohsen Jami, "Environmental impact assessment and sustainability level determination of Boog Granite Mine using Philips model", Journal of Natural environment hazards 8, no.22 (2019): 199-212. magiran.com/p2071244
غلامحسن کاخا، سمیه طبسی، علیرضا دوچشمه گرگیج، محسن جامی، (1398). 'ارزیابی اثرات محیط زیستی و تعیین سطح پایداری معدن گرانیت بوگ با استفاده از مدل فیلیپس'، مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8(22)، صص.199-212. magiran.com/p2071244
Gholam Hasan Kakha , Somayeh Tabasi, Ali Reza Docheshmeh Gorgij, Mohsen Jami, (2019). 'Environmental impact assessment and sustainability level determination of Boog Granite Mine using Philips model', Journal of Natural environment hazards, 8(22), pp.199-212. magiran.com/p2071244
غلامحسن کاخا؛ سمیه طبسی؛ علیرضا دوچشمه گرگیج؛ محسن جامی. "ارزیابی اثرات محیط زیستی و تعیین سطح پایداری معدن گرانیت بوگ با استفاده از مدل فیلیپس". مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8 ،22 ، 1398، 199-212. magiran.com/p2071244
Gholam Hasan Kakha ; Somayeh Tabasi; Ali Reza Docheshmeh Gorgij; Mohsen Jami. "Environmental impact assessment and sustainability level determination of Boog Granite Mine using Philips model", Journal of Natural environment hazards, 8, 22, 2019, 199-212. magiran.com/p2071244
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال