ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی بنیادی نایینی، علیرضا مسیبی، سحر مهاجرانی، (1398). واکاوی انتظارات مدیران ارشد و صف سازمان ها از دپارتمان منابع انسانی (مورد مطالعه: شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو)، مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 1(1)، 7-30. magiran.com/p2071317
Ali Bonyadi Naeini , Alireza Mosayebi, Sahar Mohajerani, (2019). Exploring and prioritizing expectations of top-level managers from human resource department based on content analysis and best worst method (Study of Iran Khodro Industrial Group Companies), Journal of Sustainable Human Resource Management, 1(1), 7-30. magiran.com/p2071317
علی بنیادی نایینی، علیرضا مسیبی، سحر مهاجرانی، واکاوی انتظارات مدیران ارشد و صف سازمان ها از دپارتمان منابع انسانی (مورد مطالعه: شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو). مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 1398؛ 1(1): 7-30. magiran.com/p2071317
Ali Bonyadi Naeini , Alireza Mosayebi, Sahar Mohajerani, Exploring and prioritizing expectations of top-level managers from human resource department based on content analysis and best worst method (Study of Iran Khodro Industrial Group Companies), Journal of Sustainable Human Resource Management, 2019; 1(1): 7-30. magiran.com/p2071317
علی بنیادی نایینی، علیرضا مسیبی، سحر مهاجرانی، "واکاوی انتظارات مدیران ارشد و صف سازمان ها از دپارتمان منابع انسانی (مورد مطالعه: شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو)"، مجله مدیریت منابع انسانی پایدار 1، شماره 1 (1398): 7-30. magiran.com/p2071317
Ali Bonyadi Naeini , Alireza Mosayebi, Sahar Mohajerani, "Exploring and prioritizing expectations of top-level managers from human resource department based on content analysis and best worst method (Study of Iran Khodro Industrial Group Companies)", Journal of Sustainable Human Resource Management 1, no.1 (2019): 7-30. magiran.com/p2071317
علی بنیادی نایینی، علیرضا مسیبی، سحر مهاجرانی، (1398). 'واکاوی انتظارات مدیران ارشد و صف سازمان ها از دپارتمان منابع انسانی (مورد مطالعه: شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو)'، مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 1(1)، صص.7-30. magiran.com/p2071317
Ali Bonyadi Naeini , Alireza Mosayebi, Sahar Mohajerani, (2019). 'Exploring and prioritizing expectations of top-level managers from human resource department based on content analysis and best worst method (Study of Iran Khodro Industrial Group Companies)', Journal of Sustainable Human Resource Management, 1(1), pp.7-30. magiran.com/p2071317
علی بنیادی نایینی؛ علیرضا مسیبی؛ سحر مهاجرانی. "واکاوی انتظارات مدیران ارشد و صف سازمان ها از دپارتمان منابع انسانی (مورد مطالعه: شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو)". مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 1 ،1 ، 1398، 7-30. magiran.com/p2071317
Ali Bonyadi Naeini ; Alireza Mosayebi; Sahar Mohajerani. "Exploring and prioritizing expectations of top-level managers from human resource department based on content analysis and best worst method (Study of Iran Khodro Industrial Group Companies)", Journal of Sustainable Human Resource Management, 1, 1, 2019, 7-30. magiran.com/p2071317
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال