ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناهید امراللهی، منصور نیکنام، (1398). تبیین اثرات مدیریت منابع انسانی اسلامی بر تعهد سازمانی با تمرکز بر نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: نیرو انتظامی شهرستان یزد)، مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 1(1)، 53-73. magiran.com/p2071319
Nahid Amrollahi , Mansoor Niknam, (2019). Explanation of the Effects of Islamic Human Resource Management on Organizational Commitment Focusing on the Mediating Role of Organizational Trust (Case Study: Yazd Police Force), Journal of Sustainable Human Resource Management, 1(1), 53-73. magiran.com/p2071319
ناهید امراللهی، منصور نیکنام، تبیین اثرات مدیریت منابع انسانی اسلامی بر تعهد سازمانی با تمرکز بر نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: نیرو انتظامی شهرستان یزد). مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 1398؛ 1(1): 53-73. magiran.com/p2071319
Nahid Amrollahi , Mansoor Niknam, Explanation of the Effects of Islamic Human Resource Management on Organizational Commitment Focusing on the Mediating Role of Organizational Trust (Case Study: Yazd Police Force), Journal of Sustainable Human Resource Management, 2019; 1(1): 53-73. magiran.com/p2071319
ناهید امراللهی، منصور نیکنام، "تبیین اثرات مدیریت منابع انسانی اسلامی بر تعهد سازمانی با تمرکز بر نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: نیرو انتظامی شهرستان یزد)"، مجله مدیریت منابع انسانی پایدار 1، شماره 1 (1398): 53-73. magiran.com/p2071319
Nahid Amrollahi , Mansoor Niknam, "Explanation of the Effects of Islamic Human Resource Management on Organizational Commitment Focusing on the Mediating Role of Organizational Trust (Case Study: Yazd Police Force)", Journal of Sustainable Human Resource Management 1, no.1 (2019): 53-73. magiran.com/p2071319
ناهید امراللهی، منصور نیکنام، (1398). 'تبیین اثرات مدیریت منابع انسانی اسلامی بر تعهد سازمانی با تمرکز بر نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: نیرو انتظامی شهرستان یزد)'، مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 1(1)، صص.53-73. magiran.com/p2071319
Nahid Amrollahi , Mansoor Niknam, (2019). 'Explanation of the Effects of Islamic Human Resource Management on Organizational Commitment Focusing on the Mediating Role of Organizational Trust (Case Study: Yazd Police Force)', Journal of Sustainable Human Resource Management, 1(1), pp.53-73. magiran.com/p2071319
ناهید امراللهی؛ منصور نیکنام. "تبیین اثرات مدیریت منابع انسانی اسلامی بر تعهد سازمانی با تمرکز بر نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: نیرو انتظامی شهرستان یزد)". مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 1 ،1 ، 1398، 53-73. magiran.com/p2071319
Nahid Amrollahi ; Mansoor Niknam. "Explanation of the Effects of Islamic Human Resource Management on Organizational Commitment Focusing on the Mediating Role of Organizational Trust (Case Study: Yazd Police Force)", Journal of Sustainable Human Resource Management, 1, 1, 2019, 53-73. magiran.com/p2071319
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال