ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثم شیرخدایی، سهیل نجات، علیرضا کاملی، حبیب مهدیخانی، (1398). بررسی تاثیر تصویر برند کارفرما بر تمایل به استخدام از طریق متغیر میانجی جذابیت برند کارفرما (مورد مطالعه: دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران)، مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 1(1)، 113-127. magiran.com/p2071322
Meysam Shirkhodaie, Soheil Nejat , Alireza Kameli, Habib Mehdikhani, (2019). Investigating the effects of brand image on the potential employee’s intention to apply a job through mediating role of employer brand attractiveness (Case Study: students of Tehran University, college of Farabi), Journal of Sustainable Human Resource Management, 1(1), 113-127. magiran.com/p2071322
میثم شیرخدایی، سهیل نجات، علیرضا کاملی، حبیب مهدیخانی، بررسی تاثیر تصویر برند کارفرما بر تمایل به استخدام از طریق متغیر میانجی جذابیت برند کارفرما (مورد مطالعه: دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران). مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 1398؛ 1(1): 113-127. magiran.com/p2071322
Meysam Shirkhodaie, Soheil Nejat , Alireza Kameli, Habib Mehdikhani, Investigating the effects of brand image on the potential employee’s intention to apply a job through mediating role of employer brand attractiveness (Case Study: students of Tehran University, college of Farabi), Journal of Sustainable Human Resource Management, 2019; 1(1): 113-127. magiran.com/p2071322
میثم شیرخدایی، سهیل نجات، علیرضا کاملی، حبیب مهدیخانی، "بررسی تاثیر تصویر برند کارفرما بر تمایل به استخدام از طریق متغیر میانجی جذابیت برند کارفرما (مورد مطالعه: دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران)"، مجله مدیریت منابع انسانی پایدار 1، شماره 1 (1398): 113-127. magiran.com/p2071322
Meysam Shirkhodaie, Soheil Nejat , Alireza Kameli, Habib Mehdikhani, "Investigating the effects of brand image on the potential employee’s intention to apply a job through mediating role of employer brand attractiveness (Case Study: students of Tehran University, college of Farabi)", Journal of Sustainable Human Resource Management 1, no.1 (2019): 113-127. magiran.com/p2071322
میثم شیرخدایی، سهیل نجات، علیرضا کاملی، حبیب مهدیخانی، (1398). 'بررسی تاثیر تصویر برند کارفرما بر تمایل به استخدام از طریق متغیر میانجی جذابیت برند کارفرما (مورد مطالعه: دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران)'، مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 1(1)، صص.113-127. magiran.com/p2071322
Meysam Shirkhodaie, Soheil Nejat , Alireza Kameli, Habib Mehdikhani, (2019). 'Investigating the effects of brand image on the potential employee’s intention to apply a job through mediating role of employer brand attractiveness (Case Study: students of Tehran University, college of Farabi)', Journal of Sustainable Human Resource Management, 1(1), pp.113-127. magiran.com/p2071322
میثم شیرخدایی؛ سهیل نجات؛ علیرضا کاملی؛ حبیب مهدیخانی. "بررسی تاثیر تصویر برند کارفرما بر تمایل به استخدام از طریق متغیر میانجی جذابیت برند کارفرما (مورد مطالعه: دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران)". مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 1 ،1 ، 1398، 113-127. magiran.com/p2071322
Meysam Shirkhodaie; Soheil Nejat ; Alireza Kameli; Habib Mehdikhani. "Investigating the effects of brand image on the potential employee’s intention to apply a job through mediating role of employer brand attractiveness (Case Study: students of Tehran University, college of Farabi)", Journal of Sustainable Human Resource Management, 1, 1, 2019, 113-127. magiran.com/p2071322
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال