ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه صادقیان، هادی بستام، سیده زهرا فاطمی، (1398). مدل یابی رابطه اقدامات مدیریت منابع انسانی و اثربخشی سازمانی با نقش واسط مشارکت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت عالیس مشهد)، مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 1(1)، 129-143. magiran.com/p2071323
Samaneh Sadeghian , Hadi Bastam, Zahra Fatemi, (2019). Modeling the relationship between human resources management and organizational effectiveness with mediating role of Job participation (Case study: The personnel of Allis Company, Mashhad), Journal of Sustainable Human Resource Management, 1(1), 129-143. magiran.com/p2071323
سمانه صادقیان، هادی بستام، سیده زهرا فاطمی، مدل یابی رابطه اقدامات مدیریت منابع انسانی و اثربخشی سازمانی با نقش واسط مشارکت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت عالیس مشهد). مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 1398؛ 1(1): 129-143. magiran.com/p2071323
Samaneh Sadeghian , Hadi Bastam, Zahra Fatemi, Modeling the relationship between human resources management and organizational effectiveness with mediating role of Job participation (Case study: The personnel of Allis Company, Mashhad), Journal of Sustainable Human Resource Management, 2019; 1(1): 129-143. magiran.com/p2071323
سمانه صادقیان، هادی بستام، سیده زهرا فاطمی، "مدل یابی رابطه اقدامات مدیریت منابع انسانی و اثربخشی سازمانی با نقش واسط مشارکت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت عالیس مشهد)"، مجله مدیریت منابع انسانی پایدار 1، شماره 1 (1398): 129-143. magiran.com/p2071323
Samaneh Sadeghian , Hadi Bastam, Zahra Fatemi, "Modeling the relationship between human resources management and organizational effectiveness with mediating role of Job participation (Case study: The personnel of Allis Company, Mashhad)", Journal of Sustainable Human Resource Management 1, no.1 (2019): 129-143. magiran.com/p2071323
سمانه صادقیان، هادی بستام، سیده زهرا فاطمی، (1398). 'مدل یابی رابطه اقدامات مدیریت منابع انسانی و اثربخشی سازمانی با نقش واسط مشارکت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت عالیس مشهد)'، مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 1(1)، صص.129-143. magiran.com/p2071323
Samaneh Sadeghian , Hadi Bastam, Zahra Fatemi, (2019). 'Modeling the relationship between human resources management and organizational effectiveness with mediating role of Job participation (Case study: The personnel of Allis Company, Mashhad)', Journal of Sustainable Human Resource Management, 1(1), pp.129-143. magiran.com/p2071323
سمانه صادقیان؛ هادی بستام؛ سیده زهرا فاطمی. "مدل یابی رابطه اقدامات مدیریت منابع انسانی و اثربخشی سازمانی با نقش واسط مشارکت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت عالیس مشهد)". مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، 1 ،1 ، 1398، 129-143. magiran.com/p2071323
Samaneh Sadeghian ; Hadi Bastam; Zahra Fatemi. "Modeling the relationship between human resources management and organizational effectiveness with mediating role of Job participation (Case study: The personnel of Allis Company, Mashhad)", Journal of Sustainable Human Resource Management, 1, 1, 2019, 129-143. magiran.com/p2071323
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال