ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه خارایی، شاهین کوه منایی، محمد حسن محمدی، رضا بیات، طاهر چراغی، ستیلا دلیلی، (1398). شمارش واحدهای کربوهیدرات در مبتلایان به دیابت نوع یک و اثر آن در کنترل وضعیت متابولیک: مقاله ی مروری، مجله دانشکده پزشکی زابل، 2(3)، 148-154. magiran.com/p2071450
Fatemeh Kharaee, Shahin Koohmanaee, Mohammad Hassan Mohammadi, Reza Bayat, Taher Cheraghi, Setila Dalili, (2019). Carbohydrate Counting in People with Type 1 Diabetesand Its Effect on the Control of Metabolic Condition, Journal of Zabol Medical School, 2(3), 148-154. magiran.com/p2071450
فاطمه خارایی، شاهین کوه منایی، محمد حسن محمدی، رضا بیات، طاهر چراغی، ستیلا دلیلی، شمارش واحدهای کربوهیدرات در مبتلایان به دیابت نوع یک و اثر آن در کنترل وضعیت متابولیک: مقاله ی مروری. مجله دانشکده پزشکی زابل، 1398؛ 2(3): 148-154. magiran.com/p2071450
Fatemeh Kharaee, Shahin Koohmanaee, Mohammad Hassan Mohammadi, Reza Bayat, Taher Cheraghi, Setila Dalili, Carbohydrate Counting in People with Type 1 Diabetesand Its Effect on the Control of Metabolic Condition, Journal of Zabol Medical School, 2019; 2(3): 148-154. magiran.com/p2071450
فاطمه خارایی، شاهین کوه منایی، محمد حسن محمدی، رضا بیات، طاهر چراغی، ستیلا دلیلی، "شمارش واحدهای کربوهیدرات در مبتلایان به دیابت نوع یک و اثر آن در کنترل وضعیت متابولیک: مقاله ی مروری"، مجله دانشکده پزشکی زابل 2، شماره 3 (1398): 148-154. magiran.com/p2071450
Fatemeh Kharaee, Shahin Koohmanaee, Mohammad Hassan Mohammadi, Reza Bayat, Taher Cheraghi, Setila Dalili, "Carbohydrate Counting in People with Type 1 Diabetesand Its Effect on the Control of Metabolic Condition", Journal of Zabol Medical School 2, no.3 (2019): 148-154. magiran.com/p2071450
فاطمه خارایی، شاهین کوه منایی، محمد حسن محمدی، رضا بیات، طاهر چراغی، ستیلا دلیلی، (1398). 'شمارش واحدهای کربوهیدرات در مبتلایان به دیابت نوع یک و اثر آن در کنترل وضعیت متابولیک: مقاله ی مروری'، مجله دانشکده پزشکی زابل، 2(3)، صص.148-154. magiran.com/p2071450
Fatemeh Kharaee, Shahin Koohmanaee, Mohammad Hassan Mohammadi, Reza Bayat, Taher Cheraghi, Setila Dalili, (2019). 'Carbohydrate Counting in People with Type 1 Diabetesand Its Effect on the Control of Metabolic Condition', Journal of Zabol Medical School, 2(3), pp.148-154. magiran.com/p2071450
فاطمه خارایی؛ شاهین کوه منایی؛ محمد حسن محمدی؛ رضا بیات؛ طاهر چراغی؛ ستیلا دلیلی. "شمارش واحدهای کربوهیدرات در مبتلایان به دیابت نوع یک و اثر آن در کنترل وضعیت متابولیک: مقاله ی مروری". مجله دانشکده پزشکی زابل، 2 ،3 ، 1398، 148-154. magiran.com/p2071450
Fatemeh Kharaee; Shahin Koohmanaee; Mohammad Hassan Mohammadi; Reza Bayat; Taher Cheraghi; Setila Dalili. "Carbohydrate Counting in People with Type 1 Diabetesand Its Effect on the Control of Metabolic Condition", Journal of Zabol Medical School, 2, 3, 2019, 148-154. magiran.com/p2071450
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال