ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم نصیری فر، کامبیز هژبر کیانی، سید شمس الدین حسینی، فرهاد غفاری، (1398). بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید و اشتغال صنعت خودرو: رویکرد ARDL غیرخطی، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4(4)، 9-29. magiran.com/p2071467
Ebrahim Nasirifar, Kambiz Hojabr Kiani , Seyed Shamsodin Hosseini, Farhad Ghafari, (2019). Investigating Asymmetric Effects of Monetary Shocks on the Production and Employment in Automotive Industry: Non-Linear ARDL Approach, Journal of Econometric Modeling, 4(4), 9-29. magiran.com/p2071467
ابراهیم نصیری فر، کامبیز هژبر کیانی، سید شمس الدین حسینی، فرهاد غفاری، بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید و اشتغال صنعت خودرو: رویکرد ARDL غیرخطی. نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 1398؛ 4(4): 9-29. magiran.com/p2071467
Ebrahim Nasirifar, Kambiz Hojabr Kiani , Seyed Shamsodin Hosseini, Farhad Ghafari, Investigating Asymmetric Effects of Monetary Shocks on the Production and Employment in Automotive Industry: Non-Linear ARDL Approach, Journal of Econometric Modeling, 2019; 4(4): 9-29. magiran.com/p2071467
ابراهیم نصیری فر، کامبیز هژبر کیانی، سید شمس الدین حسینی، فرهاد غفاری، "بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید و اشتغال صنعت خودرو: رویکرد ARDL غیرخطی"، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی 4، شماره 4 (1398): 9-29. magiran.com/p2071467
Ebrahim Nasirifar, Kambiz Hojabr Kiani , Seyed Shamsodin Hosseini, Farhad Ghafari, "Investigating Asymmetric Effects of Monetary Shocks on the Production and Employment in Automotive Industry: Non-Linear ARDL Approach", Journal of Econometric Modeling 4, no.4 (2019): 9-29. magiran.com/p2071467
ابراهیم نصیری فر، کامبیز هژبر کیانی، سید شمس الدین حسینی، فرهاد غفاری، (1398). 'بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید و اشتغال صنعت خودرو: رویکرد ARDL غیرخطی'، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4(4)، صص.9-29. magiran.com/p2071467
Ebrahim Nasirifar, Kambiz Hojabr Kiani , Seyed Shamsodin Hosseini, Farhad Ghafari, (2019). 'Investigating Asymmetric Effects of Monetary Shocks on the Production and Employment in Automotive Industry: Non-Linear ARDL Approach', Journal of Econometric Modeling, 4(4), pp.9-29. magiran.com/p2071467
ابراهیم نصیری فر؛ کامبیز هژبر کیانی؛ سید شمس الدین حسینی؛ فرهاد غفاری. "بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید و اشتغال صنعت خودرو: رویکرد ARDL غیرخطی". نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4 ،4 ، 1398، 9-29. magiran.com/p2071467
Ebrahim Nasirifar; Kambiz Hojabr Kiani ; Seyed Shamsodin Hosseini; Farhad Ghafari. "Investigating Asymmetric Effects of Monetary Shocks on the Production and Employment in Automotive Industry: Non-Linear ARDL Approach", Journal of Econometric Modeling, 4, 4, 2019, 9-29. magiran.com/p2071467
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال