ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی شهرازی، سامان قادری، (1398). مقایسه‏ اثر شاخص قیمت جهانی فلزات بر بازده سهام گروه فلزات اساسی و استخراج کانه‏ های فلزی: رویکرد احتمالات انتقال ثابت چرخشی مارکوف، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4(4)، 31-58. magiran.com/p2071468
Mahdi Shahrazi, Saman Ghaderi , (2019). Comparing the Impact of Global Metals Price Index on Stock Returns of Base Metals and Extraction of Metal Minerals Group: Fixed Transition Probabilities Approach of Markov Switching Method, Journal of Econometric Modeling, 4(4), 31-58. magiran.com/p2071468
مهدی شهرازی، سامان قادری، مقایسه‏ اثر شاخص قیمت جهانی فلزات بر بازده سهام گروه فلزات اساسی و استخراج کانه‏ های فلزی: رویکرد احتمالات انتقال ثابت چرخشی مارکوف. نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 1398؛ 4(4): 31-58. magiran.com/p2071468
Mahdi Shahrazi, Saman Ghaderi , Comparing the Impact of Global Metals Price Index on Stock Returns of Base Metals and Extraction of Metal Minerals Group: Fixed Transition Probabilities Approach of Markov Switching Method, Journal of Econometric Modeling, 2019; 4(4): 31-58. magiran.com/p2071468
مهدی شهرازی، سامان قادری، "مقایسه‏ اثر شاخص قیمت جهانی فلزات بر بازده سهام گروه فلزات اساسی و استخراج کانه‏ های فلزی: رویکرد احتمالات انتقال ثابت چرخشی مارکوف"، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی 4، شماره 4 (1398): 31-58. magiran.com/p2071468
Mahdi Shahrazi, Saman Ghaderi , "Comparing the Impact of Global Metals Price Index on Stock Returns of Base Metals and Extraction of Metal Minerals Group: Fixed Transition Probabilities Approach of Markov Switching Method", Journal of Econometric Modeling 4, no.4 (2019): 31-58. magiran.com/p2071468
مهدی شهرازی، سامان قادری، (1398). 'مقایسه‏ اثر شاخص قیمت جهانی فلزات بر بازده سهام گروه فلزات اساسی و استخراج کانه‏ های فلزی: رویکرد احتمالات انتقال ثابت چرخشی مارکوف'، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4(4)، صص.31-58. magiran.com/p2071468
Mahdi Shahrazi, Saman Ghaderi , (2019). 'Comparing the Impact of Global Metals Price Index on Stock Returns of Base Metals and Extraction of Metal Minerals Group: Fixed Transition Probabilities Approach of Markov Switching Method', Journal of Econometric Modeling, 4(4), pp.31-58. magiran.com/p2071468
مهدی شهرازی؛ سامان قادری. "مقایسه‏ اثر شاخص قیمت جهانی فلزات بر بازده سهام گروه فلزات اساسی و استخراج کانه‏ های فلزی: رویکرد احتمالات انتقال ثابت چرخشی مارکوف". نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4 ،4 ، 1398، 31-58. magiran.com/p2071468
Mahdi Shahrazi; Saman Ghaderi . "Comparing the Impact of Global Metals Price Index on Stock Returns of Base Metals and Extraction of Metal Minerals Group: Fixed Transition Probabilities Approach of Markov Switching Method", Journal of Econometric Modeling, 4, 4, 2019, 31-58. magiran.com/p2071468
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال