ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الناز حاجبی، سید محمد جواد رزمی، محمدحسین مهدوی عادلی، تیمور محمدی، (1398). بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4(4)، 59-84. magiran.com/p2071469
Elnaz Hajebi, Seyed Mohammad Javad Razmi , Mohammad Hosein Mahdavi Adeli, Teymoor Mohamadi, (2019). Effect of U.S. Monetary policy shock on GDP of oil-exporting countries: A GVAR Approach, Journal of Econometric Modeling, 4(4), 59-84. magiran.com/p2071469
الناز حاجبی، سید محمد جواد رزمی، محمدحسین مهدوی عادلی، تیمور محمدی، بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR. نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 1398؛ 4(4): 59-84. magiran.com/p2071469
Elnaz Hajebi, Seyed Mohammad Javad Razmi , Mohammad Hosein Mahdavi Adeli, Teymoor Mohamadi, Effect of U.S. Monetary policy shock on GDP of oil-exporting countries: A GVAR Approach, Journal of Econometric Modeling, 2019; 4(4): 59-84. magiran.com/p2071469
الناز حاجبی، سید محمد جواد رزمی، محمدحسین مهدوی عادلی، تیمور محمدی، "بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR"، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی 4، شماره 4 (1398): 59-84. magiran.com/p2071469
Elnaz Hajebi, Seyed Mohammad Javad Razmi , Mohammad Hosein Mahdavi Adeli, Teymoor Mohamadi, "Effect of U.S. Monetary policy shock on GDP of oil-exporting countries: A GVAR Approach", Journal of Econometric Modeling 4, no.4 (2019): 59-84. magiran.com/p2071469
الناز حاجبی، سید محمد جواد رزمی، محمدحسین مهدوی عادلی، تیمور محمدی، (1398). 'بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR'، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4(4)، صص.59-84. magiran.com/p2071469
Elnaz Hajebi, Seyed Mohammad Javad Razmi , Mohammad Hosein Mahdavi Adeli, Teymoor Mohamadi, (2019). 'Effect of U.S. Monetary policy shock on GDP of oil-exporting countries: A GVAR Approach', Journal of Econometric Modeling, 4(4), pp.59-84. magiran.com/p2071469
الناز حاجبی؛ سید محمد جواد رزمی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ تیمور محمدی. "بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR". نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4 ،4 ، 1398، 59-84. magiran.com/p2071469
Elnaz Hajebi; Seyed Mohammad Javad Razmi ; Mohammad Hosein Mahdavi Adeli; Teymoor Mohamadi. "Effect of U.S. Monetary policy shock on GDP of oil-exporting countries: A GVAR Approach", Journal of Econometric Modeling, 4, 4, 2019, 59-84. magiran.com/p2071469
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال