ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی حسن شاهی، (1398). تاثیر تبدیل داده ها بر حافظه بلندمدت سری های زمانی و پیامدهای آن «مطالعه موردی: داده های قیمت نفت»، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4(4)، 85-105. magiran.com/p2071470
Morteza Hasanshahi , (2019). The Impact of data conversion on the long-term memory of time series and its consequencesCase Study: Oil Price Data, Journal of Econometric Modeling, 4(4), 85-105. magiran.com/p2071470
مرتضی حسن شاهی، تاثیر تبدیل داده ها بر حافظه بلندمدت سری های زمانی و پیامدهای آن «مطالعه موردی: داده های قیمت نفت». نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 1398؛ 4(4): 85-105. magiran.com/p2071470
Morteza Hasanshahi , The Impact of data conversion on the long-term memory of time series and its consequencesCase Study: Oil Price Data, Journal of Econometric Modeling, 2019; 4(4): 85-105. magiran.com/p2071470
مرتضی حسن شاهی، "تاثیر تبدیل داده ها بر حافظه بلندمدت سری های زمانی و پیامدهای آن «مطالعه موردی: داده های قیمت نفت»"، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی 4، شماره 4 (1398): 85-105. magiran.com/p2071470
Morteza Hasanshahi , "The Impact of data conversion on the long-term memory of time series and its consequencesCase Study: Oil Price Data", Journal of Econometric Modeling 4, no.4 (2019): 85-105. magiran.com/p2071470
مرتضی حسن شاهی، (1398). 'تاثیر تبدیل داده ها بر حافظه بلندمدت سری های زمانی و پیامدهای آن «مطالعه موردی: داده های قیمت نفت»'، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4(4)، صص.85-105. magiran.com/p2071470
Morteza Hasanshahi , (2019). 'The Impact of data conversion on the long-term memory of time series and its consequencesCase Study: Oil Price Data', Journal of Econometric Modeling, 4(4), pp.85-105. magiran.com/p2071470
مرتضی حسن شاهی. "تاثیر تبدیل داده ها بر حافظه بلندمدت سری های زمانی و پیامدهای آن «مطالعه موردی: داده های قیمت نفت»". نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4 ،4 ، 1398، 85-105. magiran.com/p2071470
Morteza Hasanshahi . "The Impact of data conversion on the long-term memory of time series and its consequencesCase Study: Oil Price Data", Journal of Econometric Modeling, 4, 4, 2019, 85-105. magiran.com/p2071470
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال