ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید صهیب مدنی تنکابنی، مهدی ادیب پور، محمود محمودزاده، صالح قویدل، (1398). تاب آوری اقتصاد کلان و ورشکستگی نظام بانکی (مطالعه بین کشوری)، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4(4)، 107-153. magiran.com/p2071471
Sayed Soheib Madani Tonekaboni, Mehdi Adibpour , Mahmood Mahmoudzadeh, Saleh Ghavidel, (2019). Macroeconomic resilience and bankruptcy of the banking system (Cross-country study), Journal of Econometric Modeling, 4(4), 107-153. magiran.com/p2071471
سید صهیب مدنی تنکابنی، مهدی ادیب پور، محمود محمودزاده، صالح قویدل، تاب آوری اقتصاد کلان و ورشکستگی نظام بانکی (مطالعه بین کشوری). نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 1398؛ 4(4): 107-153. magiran.com/p2071471
Sayed Soheib Madani Tonekaboni, Mehdi Adibpour , Mahmood Mahmoudzadeh, Saleh Ghavidel, Macroeconomic resilience and bankruptcy of the banking system (Cross-country study), Journal of Econometric Modeling, 2019; 4(4): 107-153. magiran.com/p2071471
سید صهیب مدنی تنکابنی، مهدی ادیب پور، محمود محمودزاده، صالح قویدل، "تاب آوری اقتصاد کلان و ورشکستگی نظام بانکی (مطالعه بین کشوری)"، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی 4، شماره 4 (1398): 107-153. magiran.com/p2071471
Sayed Soheib Madani Tonekaboni, Mehdi Adibpour , Mahmood Mahmoudzadeh, Saleh Ghavidel, "Macroeconomic resilience and bankruptcy of the banking system (Cross-country study)", Journal of Econometric Modeling 4, no.4 (2019): 107-153. magiran.com/p2071471
سید صهیب مدنی تنکابنی، مهدی ادیب پور، محمود محمودزاده، صالح قویدل، (1398). 'تاب آوری اقتصاد کلان و ورشکستگی نظام بانکی (مطالعه بین کشوری)'، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4(4)، صص.107-153. magiran.com/p2071471
Sayed Soheib Madani Tonekaboni, Mehdi Adibpour , Mahmood Mahmoudzadeh, Saleh Ghavidel, (2019). 'Macroeconomic resilience and bankruptcy of the banking system (Cross-country study)', Journal of Econometric Modeling, 4(4), pp.107-153. magiran.com/p2071471
سید صهیب مدنی تنکابنی؛ مهدی ادیب پور؛ محمود محمودزاده؛ صالح قویدل. "تاب آوری اقتصاد کلان و ورشکستگی نظام بانکی (مطالعه بین کشوری)". نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4 ،4 ، 1398، 107-153. magiran.com/p2071471
Sayed Soheib Madani Tonekaboni; Mehdi Adibpour ; Mahmood Mahmoudzadeh; Saleh Ghavidel. "Macroeconomic resilience and bankruptcy of the banking system (Cross-country study)", Journal of Econometric Modeling, 4, 4, 2019, 107-153. magiran.com/p2071471
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال