ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح الله بابکی، مرتضی بکی حسکویی، مهناز عفتی، (1398). اثر تعاملی توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی (شواهدی از کشورهای شرق و غرب آسیا، شامل ایران)، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4(4)، 155-178. magiran.com/p2071472
Roohollah Babaki , Mortaza Baky Haskuee, Mahnaz Efati, (2019). The Interactive Effect of Financial Development and Foreign Direct Investment on Domestic Investment (Evidence from the East and West Asia, including Iran), Journal of Econometric Modeling, 4(4), 155-178. magiran.com/p2071472
روح الله بابکی، مرتضی بکی حسکویی، مهناز عفتی، اثر تعاملی توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی (شواهدی از کشورهای شرق و غرب آسیا، شامل ایران). نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 1398؛ 4(4): 155-178. magiran.com/p2071472
Roohollah Babaki , Mortaza Baky Haskuee, Mahnaz Efati, The Interactive Effect of Financial Development and Foreign Direct Investment on Domestic Investment (Evidence from the East and West Asia, including Iran), Journal of Econometric Modeling, 2019; 4(4): 155-178. magiran.com/p2071472
روح الله بابکی، مرتضی بکی حسکویی، مهناز عفتی، "اثر تعاملی توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی (شواهدی از کشورهای شرق و غرب آسیا، شامل ایران)"، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی 4، شماره 4 (1398): 155-178. magiran.com/p2071472
Roohollah Babaki , Mortaza Baky Haskuee, Mahnaz Efati, "The Interactive Effect of Financial Development and Foreign Direct Investment on Domestic Investment (Evidence from the East and West Asia, including Iran)", Journal of Econometric Modeling 4, no.4 (2019): 155-178. magiran.com/p2071472
روح الله بابکی، مرتضی بکی حسکویی، مهناز عفتی، (1398). 'اثر تعاملی توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی (شواهدی از کشورهای شرق و غرب آسیا، شامل ایران)'، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4(4)، صص.155-178. magiran.com/p2071472
Roohollah Babaki , Mortaza Baky Haskuee, Mahnaz Efati, (2019). 'The Interactive Effect of Financial Development and Foreign Direct Investment on Domestic Investment (Evidence from the East and West Asia, including Iran)', Journal of Econometric Modeling, 4(4), pp.155-178. magiran.com/p2071472
روح الله بابکی؛ مرتضی بکی حسکویی؛ مهناز عفتی. "اثر تعاملی توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی (شواهدی از کشورهای شرق و غرب آسیا، شامل ایران)". نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4 ،4 ، 1398، 155-178. magiran.com/p2071472
Roohollah Babaki ; Mortaza Baky Haskuee; Mahnaz Efati. "The Interactive Effect of Financial Development and Foreign Direct Investment on Domestic Investment (Evidence from the East and West Asia, including Iran)", Journal of Econometric Modeling, 4, 4, 2019, 155-178. magiran.com/p2071472
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال