ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا اصغریان، بیژن ذاکری، محمد یزدی، ستار صمدی، (1398). طراحی آنتن آرایه انعکاسی هدایت گر پرتو غیرفعال با استفاده از عناصر غیریکنواخت به منظور بهبود پهنای پرتو اصلی و سطح گلبرگ جانبی، مجله مهندسی برق، 49(3)، 985-993. magiran.com/p2071473
R. Asgharian, B. Zakeri, M. Yazdi, S. Samadi, (2020). Design of Steerable Passive Reflectarray Using Non-uniform Elements for Main Beam and Side Lobe Level improvement, Journal of Electrical Engineering, 49(3), 985-993. magiran.com/p2071473
رضا اصغریان، بیژن ذاکری، محمد یزدی، ستار صمدی، طراحی آنتن آرایه انعکاسی هدایت گر پرتو غیرفعال با استفاده از عناصر غیریکنواخت به منظور بهبود پهنای پرتو اصلی و سطح گلبرگ جانبی. مجله مهندسی برق، 1398؛ 49(3): 985-993. magiran.com/p2071473
R. Asgharian, B. Zakeri, M. Yazdi, S. Samadi, Design of Steerable Passive Reflectarray Using Non-uniform Elements for Main Beam and Side Lobe Level improvement, Journal of Electrical Engineering, 2020; 49(3): 985-993. magiran.com/p2071473
رضا اصغریان، بیژن ذاکری، محمد یزدی، ستار صمدی، "طراحی آنتن آرایه انعکاسی هدایت گر پرتو غیرفعال با استفاده از عناصر غیریکنواخت به منظور بهبود پهنای پرتو اصلی و سطح گلبرگ جانبی"، مجله مهندسی برق 49، شماره 3 (1398): 985-993. magiran.com/p2071473
R. Asgharian, B. Zakeri, M. Yazdi, S. Samadi, "Design of Steerable Passive Reflectarray Using Non-uniform Elements for Main Beam and Side Lobe Level improvement", Journal of Electrical Engineering 49, no.3 (2020): 985-993. magiran.com/p2071473
رضا اصغریان، بیژن ذاکری، محمد یزدی، ستار صمدی، (1398). 'طراحی آنتن آرایه انعکاسی هدایت گر پرتو غیرفعال با استفاده از عناصر غیریکنواخت به منظور بهبود پهنای پرتو اصلی و سطح گلبرگ جانبی'، مجله مهندسی برق، 49(3)، صص.985-993. magiran.com/p2071473
R. Asgharian, B. Zakeri, M. Yazdi, S. Samadi, (2020). 'Design of Steerable Passive Reflectarray Using Non-uniform Elements for Main Beam and Side Lobe Level improvement', Journal of Electrical Engineering, 49(3), pp.985-993. magiran.com/p2071473
رضا اصغریان؛ بیژن ذاکری؛ محمد یزدی؛ ستار صمدی. "طراحی آنتن آرایه انعکاسی هدایت گر پرتو غیرفعال با استفاده از عناصر غیریکنواخت به منظور بهبود پهنای پرتو اصلی و سطح گلبرگ جانبی". مجله مهندسی برق، 49 ،3 ، 1398، 985-993. magiran.com/p2071473
R. Asgharian; B. Zakeri; M. Yazdi; S. Samadi. "Design of Steerable Passive Reflectarray Using Non-uniform Elements for Main Beam and Side Lobe Level improvement", Journal of Electrical Engineering, 49, 3, 2020, 985-993. magiran.com/p2071473
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال