ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا سبحانی، محمود شهرخی، (1398). بهینه سازی دسترس پذیری نوعی سیستم صنعتی چندوضعیتی با رویکرد زنجیره مارکوف، نشریه مدیریت صنعتی، 11(34)، 380-404. magiran.com/p2071482
Zahra Sobhani, Mahmoud Shahrokhi , (2019). Availability Optimization of a Multi-State Industrial System with the Markov Chain Approach, Journal of Industrial Management, 11(34), 380-404. magiran.com/p2071482
زهرا سبحانی، محمود شهرخی، بهینه سازی دسترس پذیری نوعی سیستم صنعتی چندوضعیتی با رویکرد زنجیره مارکوف. نشریه مدیریت صنعتی، 1398؛ 11(34): 380-404. magiran.com/p2071482
Zahra Sobhani, Mahmoud Shahrokhi , Availability Optimization of a Multi-State Industrial System with the Markov Chain Approach, Journal of Industrial Management, 2019; 11(34): 380-404. magiran.com/p2071482
زهرا سبحانی، محمود شهرخی، "بهینه سازی دسترس پذیری نوعی سیستم صنعتی چندوضعیتی با رویکرد زنجیره مارکوف"، نشریه مدیریت صنعتی 11، شماره 34 (1398): 380-404. magiran.com/p2071482
Zahra Sobhani, Mahmoud Shahrokhi , "Availability Optimization of a Multi-State Industrial System with the Markov Chain Approach", Journal of Industrial Management 11, no.34 (2019): 380-404. magiran.com/p2071482
زهرا سبحانی، محمود شهرخی، (1398). 'بهینه سازی دسترس پذیری نوعی سیستم صنعتی چندوضعیتی با رویکرد زنجیره مارکوف'، نشریه مدیریت صنعتی، 11(34)، صص.380-404. magiran.com/p2071482
Zahra Sobhani, Mahmoud Shahrokhi , (2019). 'Availability Optimization of a Multi-State Industrial System with the Markov Chain Approach', Journal of Industrial Management, 11(34), pp.380-404. magiran.com/p2071482
زهرا سبحانی؛ محمود شهرخی. "بهینه سازی دسترس پذیری نوعی سیستم صنعتی چندوضعیتی با رویکرد زنجیره مارکوف". نشریه مدیریت صنعتی، 11 ،34 ، 1398، 380-404. magiran.com/p2071482
Zahra Sobhani; Mahmoud Shahrokhi . "Availability Optimization of a Multi-State Industrial System with the Markov Chain Approach", Journal of Industrial Management, 11, 34, 2019, 380-404. magiran.com/p2071482
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال