ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا صادقی مقدم، حسین صفری، طاها منصوری، علی صفری، (1398). اندازه گیری و سناریوسازی بلوغ مدیریت فرایندهای کسب وکار با بهره گیری از تکنیک نقشه های شناختی فازی، نشریه مدیریت صنعتی، 11(34)، 405-426. magiran.com/p2071483
Mohamadreza Sadeghi Moghadam , Hossein Safari, Taha Mansouri, Ali Safari, (2019). Measuring and Scenario Planning for Business Process Management Maturity Developing Based on Fuzzy Cognitive Maps Technique, Journal of Industrial Management, 11(34), 405-426. magiran.com/p2071483
محمدرضا صادقی مقدم، حسین صفری، طاها منصوری، علی صفری، اندازه گیری و سناریوسازی بلوغ مدیریت فرایندهای کسب وکار با بهره گیری از تکنیک نقشه های شناختی فازی. نشریه مدیریت صنعتی، 1398؛ 11(34): 405-426. magiran.com/p2071483
Mohamadreza Sadeghi Moghadam , Hossein Safari, Taha Mansouri, Ali Safari, Measuring and Scenario Planning for Business Process Management Maturity Developing Based on Fuzzy Cognitive Maps Technique, Journal of Industrial Management, 2019; 11(34): 405-426. magiran.com/p2071483
محمدرضا صادقی مقدم، حسین صفری، طاها منصوری، علی صفری، "اندازه گیری و سناریوسازی بلوغ مدیریت فرایندهای کسب وکار با بهره گیری از تکنیک نقشه های شناختی فازی"، نشریه مدیریت صنعتی 11، شماره 34 (1398): 405-426. magiran.com/p2071483
Mohamadreza Sadeghi Moghadam , Hossein Safari, Taha Mansouri, Ali Safari, "Measuring and Scenario Planning for Business Process Management Maturity Developing Based on Fuzzy Cognitive Maps Technique", Journal of Industrial Management 11, no.34 (2019): 405-426. magiran.com/p2071483
محمدرضا صادقی مقدم، حسین صفری، طاها منصوری، علی صفری، (1398). 'اندازه گیری و سناریوسازی بلوغ مدیریت فرایندهای کسب وکار با بهره گیری از تکنیک نقشه های شناختی فازی'، نشریه مدیریت صنعتی، 11(34)، صص.405-426. magiran.com/p2071483
Mohamadreza Sadeghi Moghadam , Hossein Safari, Taha Mansouri, Ali Safari, (2019). 'Measuring and Scenario Planning for Business Process Management Maturity Developing Based on Fuzzy Cognitive Maps Technique', Journal of Industrial Management, 11(34), pp.405-426. magiran.com/p2071483
محمدرضا صادقی مقدم؛ حسین صفری؛ طاها منصوری؛ علی صفری. "اندازه گیری و سناریوسازی بلوغ مدیریت فرایندهای کسب وکار با بهره گیری از تکنیک نقشه های شناختی فازی". نشریه مدیریت صنعتی، 11 ،34 ، 1398، 405-426. magiran.com/p2071483
Mohamadreza Sadeghi Moghadam ; Hossein Safari; Taha Mansouri; Ali Safari. "Measuring and Scenario Planning for Business Process Management Maturity Developing Based on Fuzzy Cognitive Maps Technique", Journal of Industrial Management, 11, 34, 2019, 405-426. magiran.com/p2071483
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال