ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مقصود امیری، محمدتقی تقوی فرد، پرهام عظیمی، مجتبی آقایی، (1398). مدل چندهدفه تعیین اندازه بهینه بافر و تخصیص افزونگی دسترس پذیری به صورت هم زمان در سیستم های تولیدی، نشریه مدیریت صنعتی، 11(34)، 427-460. magiran.com/p2071485
Maghsoud Amiri , Mohammad Taghi Taghavifard, Parham Azimi, Mojtaba Aghaei, (2019). Multi-Objective Model for determining Optimal Buffer Size and Redundancy-Availability Allocation Simultaneously in Manufacturing Systems, Journal of Industrial Management, 11(34), 427-460. magiran.com/p2071485
مقصود امیری، محمدتقی تقوی فرد، پرهام عظیمی، مجتبی آقایی، مدل چندهدفه تعیین اندازه بهینه بافر و تخصیص افزونگی دسترس پذیری به صورت هم زمان در سیستم های تولیدی. نشریه مدیریت صنعتی، 1398؛ 11(34): 427-460. magiran.com/p2071485
Maghsoud Amiri , Mohammad Taghi Taghavifard, Parham Azimi, Mojtaba Aghaei, Multi-Objective Model for determining Optimal Buffer Size and Redundancy-Availability Allocation Simultaneously in Manufacturing Systems, Journal of Industrial Management, 2019; 11(34): 427-460. magiran.com/p2071485
مقصود امیری، محمدتقی تقوی فرد، پرهام عظیمی، مجتبی آقایی، "مدل چندهدفه تعیین اندازه بهینه بافر و تخصیص افزونگی دسترس پذیری به صورت هم زمان در سیستم های تولیدی"، نشریه مدیریت صنعتی 11، شماره 34 (1398): 427-460. magiran.com/p2071485
Maghsoud Amiri , Mohammad Taghi Taghavifard, Parham Azimi, Mojtaba Aghaei, "Multi-Objective Model for determining Optimal Buffer Size and Redundancy-Availability Allocation Simultaneously in Manufacturing Systems", Journal of Industrial Management 11, no.34 (2019): 427-460. magiran.com/p2071485
مقصود امیری، محمدتقی تقوی فرد، پرهام عظیمی، مجتبی آقایی، (1398). 'مدل چندهدفه تعیین اندازه بهینه بافر و تخصیص افزونگی دسترس پذیری به صورت هم زمان در سیستم های تولیدی'، نشریه مدیریت صنعتی، 11(34)، صص.427-460. magiran.com/p2071485
Maghsoud Amiri , Mohammad Taghi Taghavifard, Parham Azimi, Mojtaba Aghaei, (2019). 'Multi-Objective Model for determining Optimal Buffer Size and Redundancy-Availability Allocation Simultaneously in Manufacturing Systems', Journal of Industrial Management, 11(34), pp.427-460. magiran.com/p2071485
مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی فرد؛ پرهام عظیمی؛ مجتبی آقایی. "مدل چندهدفه تعیین اندازه بهینه بافر و تخصیص افزونگی دسترس پذیری به صورت هم زمان در سیستم های تولیدی". نشریه مدیریت صنعتی، 11 ،34 ، 1398، 427-460. magiran.com/p2071485
Maghsoud Amiri ; Mohammad Taghi Taghavifard; Parham Azimi; Mojtaba Aghaei. "Multi-Objective Model for determining Optimal Buffer Size and Redundancy-Availability Allocation Simultaneously in Manufacturing Systems", Journal of Industrial Management, 11, 34, 2019, 427-460. magiran.com/p2071485
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال