ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه شاوردی، سعید یعقوبی، بهزاد سلطانی، (1398). ارزیابی و انتخاب طرح های صندوق توسعه فناوری با استفاده از روش بهترین بدترین (مورد مطالعه: صندوق نوآوری و شکوفایی)، نشریه مدیریت صنعتی، 11(34)، 461-486. magiran.com/p2071486
Marzieh Shaverdi, Saeed Yaghoubi , Behzad Soltani, (2019). Project Evaluation and Selection in Technology Development Funds with Best-Worst Method (Case Study: Innovation and Prosperity Fund), Journal of Industrial Management, 11(34), 461-486. magiran.com/p2071486
مرضیه شاوردی، سعید یعقوبی، بهزاد سلطانی، ارزیابی و انتخاب طرح های صندوق توسعه فناوری با استفاده از روش بهترین بدترین (مورد مطالعه: صندوق نوآوری و شکوفایی). نشریه مدیریت صنعتی، 1398؛ 11(34): 461-486. magiran.com/p2071486
Marzieh Shaverdi, Saeed Yaghoubi , Behzad Soltani, Project Evaluation and Selection in Technology Development Funds with Best-Worst Method (Case Study: Innovation and Prosperity Fund), Journal of Industrial Management, 2019; 11(34): 461-486. magiran.com/p2071486
مرضیه شاوردی، سعید یعقوبی، بهزاد سلطانی، "ارزیابی و انتخاب طرح های صندوق توسعه فناوری با استفاده از روش بهترین بدترین (مورد مطالعه: صندوق نوآوری و شکوفایی)"، نشریه مدیریت صنعتی 11، شماره 34 (1398): 461-486. magiran.com/p2071486
Marzieh Shaverdi, Saeed Yaghoubi , Behzad Soltani, "Project Evaluation and Selection in Technology Development Funds with Best-Worst Method (Case Study: Innovation and Prosperity Fund)", Journal of Industrial Management 11, no.34 (2019): 461-486. magiran.com/p2071486
مرضیه شاوردی، سعید یعقوبی، بهزاد سلطانی، (1398). 'ارزیابی و انتخاب طرح های صندوق توسعه فناوری با استفاده از روش بهترین بدترین (مورد مطالعه: صندوق نوآوری و شکوفایی)'، نشریه مدیریت صنعتی، 11(34)، صص.461-486. magiran.com/p2071486
Marzieh Shaverdi, Saeed Yaghoubi , Behzad Soltani, (2019). 'Project Evaluation and Selection in Technology Development Funds with Best-Worst Method (Case Study: Innovation and Prosperity Fund)', Journal of Industrial Management, 11(34), pp.461-486. magiran.com/p2071486
مرضیه شاوردی؛ سعید یعقوبی؛ بهزاد سلطانی. "ارزیابی و انتخاب طرح های صندوق توسعه فناوری با استفاده از روش بهترین بدترین (مورد مطالعه: صندوق نوآوری و شکوفایی)". نشریه مدیریت صنعتی، 11 ،34 ، 1398، 461-486. magiran.com/p2071486
Marzieh Shaverdi; Saeed Yaghoubi ; Behzad Soltani. "Project Evaluation and Selection in Technology Development Funds with Best-Worst Method (Case Study: Innovation and Prosperity Fund)", Journal of Industrial Management, 11, 34, 2019, 461-486. magiran.com/p2071486
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال