ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم قندهاری، عادل آذر، احمدرضا یزدانیان، غلامحسین گل ارضی، (1398). ارائه ترکیبی از برنامه ریزی پویای تصادفی تقریبی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندمرحله ای سبد سهام با معیار ریسک GlueVaR، نشریه مدیریت صنعتی، 11(34)، 517-542. magiran.com/p2071489
Maryam Ghandehari, Adel Azar , Ahmad Reza Yazdanian, Gholamhossein Golarzi, (2019). A Hybrid Model of Stochastic Dynamic Programming and Genetic Algorithm for Multistage Portfolio Optimization with GlueVaR Risk Measurement, Journal of Industrial Management, 11(34), 517-542. magiran.com/p2071489
مریم قندهاری، عادل آذر، احمدرضا یزدانیان، غلامحسین گل ارضی، ارائه ترکیبی از برنامه ریزی پویای تصادفی تقریبی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندمرحله ای سبد سهام با معیار ریسک GlueVaR. نشریه مدیریت صنعتی، 1398؛ 11(34): 517-542. magiran.com/p2071489
Maryam Ghandehari, Adel Azar , Ahmad Reza Yazdanian, Gholamhossein Golarzi, A Hybrid Model of Stochastic Dynamic Programming and Genetic Algorithm for Multistage Portfolio Optimization with GlueVaR Risk Measurement, Journal of Industrial Management, 2019; 11(34): 517-542. magiran.com/p2071489
مریم قندهاری، عادل آذر، احمدرضا یزدانیان، غلامحسین گل ارضی، "ارائه ترکیبی از برنامه ریزی پویای تصادفی تقریبی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندمرحله ای سبد سهام با معیار ریسک GlueVaR"، نشریه مدیریت صنعتی 11، شماره 34 (1398): 517-542. magiran.com/p2071489
Maryam Ghandehari, Adel Azar , Ahmad Reza Yazdanian, Gholamhossein Golarzi, "A Hybrid Model of Stochastic Dynamic Programming and Genetic Algorithm for Multistage Portfolio Optimization with GlueVaR Risk Measurement", Journal of Industrial Management 11, no.34 (2019): 517-542. magiran.com/p2071489
مریم قندهاری، عادل آذر، احمدرضا یزدانیان، غلامحسین گل ارضی، (1398). 'ارائه ترکیبی از برنامه ریزی پویای تصادفی تقریبی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندمرحله ای سبد سهام با معیار ریسک GlueVaR'، نشریه مدیریت صنعتی، 11(34)، صص.517-542. magiran.com/p2071489
Maryam Ghandehari, Adel Azar , Ahmad Reza Yazdanian, Gholamhossein Golarzi, (2019). 'A Hybrid Model of Stochastic Dynamic Programming and Genetic Algorithm for Multistage Portfolio Optimization with GlueVaR Risk Measurement', Journal of Industrial Management, 11(34), pp.517-542. magiran.com/p2071489
مریم قندهاری؛ عادل آذر؛ احمدرضا یزدانیان؛ غلامحسین گل ارضی. "ارائه ترکیبی از برنامه ریزی پویای تصادفی تقریبی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندمرحله ای سبد سهام با معیار ریسک GlueVaR". نشریه مدیریت صنعتی، 11 ،34 ، 1398، 517-542. magiran.com/p2071489
Maryam Ghandehari; Adel Azar ; Ahmad Reza Yazdanian; Gholamhossein Golarzi. "A Hybrid Model of Stochastic Dynamic Programming and Genetic Algorithm for Multistage Portfolio Optimization with GlueVaR Risk Measurement", Journal of Industrial Management, 11, 34, 2019, 517-542. magiran.com/p2071489
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال