ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر همایون سرفراز، امیر عباس شجاعی، میرداود عابدزاده، (1398). اولویت بندی استراتژی های سازمانی با به کارگیری مدل SWOT و فرایند تحلیل شبکه ای گروهی فازی (مطالعه موردی: شرکت تولید مواد اولیه دارویی)، نشریه مدیریت صنعتی، 11(34)، 543-560. magiran.com/p2071490
Amir Homayon Sarfaraz , Amir Abbas Shojaie, Mir Davod Abedzadeh, (2019). Ranking the Strategies with Using SWOT and Fuzzy Analytical Network Process (The Case Study: A Company Producing of Pharmaceutical Raw Materials), Journal of Industrial Management, 11(34), 543-560. magiran.com/p2071490
امیر همایون سرفراز، امیر عباس شجاعی، میرداود عابدزاده، اولویت بندی استراتژی های سازمانی با به کارگیری مدل SWOT و فرایند تحلیل شبکه ای گروهی فازی (مطالعه موردی: شرکت تولید مواد اولیه دارویی). نشریه مدیریت صنعتی، 1398؛ 11(34): 543-560. magiran.com/p2071490
Amir Homayon Sarfaraz , Amir Abbas Shojaie, Mir Davod Abedzadeh, Ranking the Strategies with Using SWOT and Fuzzy Analytical Network Process (The Case Study: A Company Producing of Pharmaceutical Raw Materials), Journal of Industrial Management, 2019; 11(34): 543-560. magiran.com/p2071490
امیر همایون سرفراز، امیر عباس شجاعی، میرداود عابدزاده، "اولویت بندی استراتژی های سازمانی با به کارگیری مدل SWOT و فرایند تحلیل شبکه ای گروهی فازی (مطالعه موردی: شرکت تولید مواد اولیه دارویی)"، نشریه مدیریت صنعتی 11، شماره 34 (1398): 543-560. magiran.com/p2071490
Amir Homayon Sarfaraz , Amir Abbas Shojaie, Mir Davod Abedzadeh, "Ranking the Strategies with Using SWOT and Fuzzy Analytical Network Process (The Case Study: A Company Producing of Pharmaceutical Raw Materials)", Journal of Industrial Management 11, no.34 (2019): 543-560. magiran.com/p2071490
امیر همایون سرفراز، امیر عباس شجاعی، میرداود عابدزاده، (1398). 'اولویت بندی استراتژی های سازمانی با به کارگیری مدل SWOT و فرایند تحلیل شبکه ای گروهی فازی (مطالعه موردی: شرکت تولید مواد اولیه دارویی)'، نشریه مدیریت صنعتی، 11(34)، صص.543-560. magiran.com/p2071490
Amir Homayon Sarfaraz , Amir Abbas Shojaie, Mir Davod Abedzadeh, (2019). 'Ranking the Strategies with Using SWOT and Fuzzy Analytical Network Process (The Case Study: A Company Producing of Pharmaceutical Raw Materials)', Journal of Industrial Management, 11(34), pp.543-560. magiran.com/p2071490
امیر همایون سرفراز؛ امیر عباس شجاعی؛ میرداود عابدزاده. "اولویت بندی استراتژی های سازمانی با به کارگیری مدل SWOT و فرایند تحلیل شبکه ای گروهی فازی (مطالعه موردی: شرکت تولید مواد اولیه دارویی)". نشریه مدیریت صنعتی، 11 ،34 ، 1398، 543-560. magiran.com/p2071490
Amir Homayon Sarfaraz ; Amir Abbas Shojaie; Mir Davod Abedzadeh. "Ranking the Strategies with Using SWOT and Fuzzy Analytical Network Process (The Case Study: A Company Producing of Pharmaceutical Raw Materials)", Journal of Industrial Management, 11, 34, 2019, 543-560. magiran.com/p2071490
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال