ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد رضا قاسمی، آصف کریمی، (1398). بررسی عوامل مداخله گر زندگی نامه ای در خود ارزیابی (مورد مطالعه: مدل تعالی پایدار (H3SE) در صنایع پتروشیمی کشور)، نشریه مدیریت صنعتی، 11(34)، 561-574. magiran.com/p2071491
Ahmad Reza Ghasemi , Asef Karimi, (2019). Investigation of Biographical Manipulating Factors in Self-Assessment (The Case of Sustainable Excellence (H3SE) in Petrochemical Companies), Journal of Industrial Management, 11(34), 561-574. magiran.com/p2071491
احمد رضا قاسمی، آصف کریمی، بررسی عوامل مداخله گر زندگی نامه ای در خود ارزیابی (مورد مطالعه: مدل تعالی پایدار (H3SE) در صنایع پتروشیمی کشور). نشریه مدیریت صنعتی، 1398؛ 11(34): 561-574. magiran.com/p2071491
Ahmad Reza Ghasemi , Asef Karimi, Investigation of Biographical Manipulating Factors in Self-Assessment (The Case of Sustainable Excellence (H3SE) in Petrochemical Companies), Journal of Industrial Management, 2019; 11(34): 561-574. magiran.com/p2071491
احمد رضا قاسمی، آصف کریمی، "بررسی عوامل مداخله گر زندگی نامه ای در خود ارزیابی (مورد مطالعه: مدل تعالی پایدار (H3SE) در صنایع پتروشیمی کشور)"، نشریه مدیریت صنعتی 11، شماره 34 (1398): 561-574. magiran.com/p2071491
Ahmad Reza Ghasemi , Asef Karimi, "Investigation of Biographical Manipulating Factors in Self-Assessment (The Case of Sustainable Excellence (H3SE) in Petrochemical Companies)", Journal of Industrial Management 11, no.34 (2019): 561-574. magiran.com/p2071491
احمد رضا قاسمی، آصف کریمی، (1398). 'بررسی عوامل مداخله گر زندگی نامه ای در خود ارزیابی (مورد مطالعه: مدل تعالی پایدار (H3SE) در صنایع پتروشیمی کشور)'، نشریه مدیریت صنعتی، 11(34)، صص.561-574. magiran.com/p2071491
Ahmad Reza Ghasemi , Asef Karimi, (2019). 'Investigation of Biographical Manipulating Factors in Self-Assessment (The Case of Sustainable Excellence (H3SE) in Petrochemical Companies)', Journal of Industrial Management, 11(34), pp.561-574. magiran.com/p2071491
احمد رضا قاسمی؛ آصف کریمی. "بررسی عوامل مداخله گر زندگی نامه ای در خود ارزیابی (مورد مطالعه: مدل تعالی پایدار (H3SE) در صنایع پتروشیمی کشور)". نشریه مدیریت صنعتی، 11 ،34 ، 1398، 561-574. magiran.com/p2071491
Ahmad Reza Ghasemi ; Asef Karimi. "Investigation of Biographical Manipulating Factors in Self-Assessment (The Case of Sustainable Excellence (H3SE) in Petrochemical Companies)", Journal of Industrial Management, 11, 34, 2019, 561-574. magiran.com/p2071491
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال