ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجمه افتخار، سیف الله فلاح، علی عباسی سورکی، حبیب خداوردی لو، اکرم رحیمی، (1398). اثر پیش‎تیمار اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر افزایش بردباری آفتاب گردان در خاک های آلوده به کادمیم، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(2)، 161-175. magiran.com/p2071498
Najmeh Eftekhar, Seif Allah Fallah , Ali Abbasi Sooraki, Habib Khodaverdiloo, Akram Rahimi, (2019). Effect of salicylic acid and potassium nitrate pretreatment on enhancing the sunflower tolerance in contaminated soils with cadmium, Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(2), 161-175. magiran.com/p2071498
نجمه افتخار، سیف الله فلاح، علی عباسی سورکی، حبیب خداوردی لو، اکرم رحیمی، اثر پیش‎تیمار اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر افزایش بردباری آفتاب گردان در خاک های آلوده به کادمیم. نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1398؛ 6(2): 161-175. magiran.com/p2071498
Najmeh Eftekhar, Seif Allah Fallah , Ali Abbasi Sooraki, Habib Khodaverdiloo, Akram Rahimi, Effect of salicylic acid and potassium nitrate pretreatment on enhancing the sunflower tolerance in contaminated soils with cadmium, Iranian Journal of Seed Science and Research, 2019; 6(2): 161-175. magiran.com/p2071498
نجمه افتخار، سیف الله فلاح، علی عباسی سورکی، حبیب خداوردی لو، اکرم رحیمی، "اثر پیش‎تیمار اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر افزایش بردباری آفتاب گردان در خاک های آلوده به کادمیم"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 6، شماره 2 (1398): 161-175. magiran.com/p2071498
Najmeh Eftekhar, Seif Allah Fallah , Ali Abbasi Sooraki, Habib Khodaverdiloo, Akram Rahimi, "Effect of salicylic acid and potassium nitrate pretreatment on enhancing the sunflower tolerance in contaminated soils with cadmium", Iranian Journal of Seed Science and Research 6, no.2 (2019): 161-175. magiran.com/p2071498
نجمه افتخار، سیف الله فلاح، علی عباسی سورکی، حبیب خداوردی لو، اکرم رحیمی، (1398). 'اثر پیش‎تیمار اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر افزایش بردباری آفتاب گردان در خاک های آلوده به کادمیم'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(2)، صص.161-175. magiran.com/p2071498
Najmeh Eftekhar, Seif Allah Fallah , Ali Abbasi Sooraki, Habib Khodaverdiloo, Akram Rahimi, (2019). 'Effect of salicylic acid and potassium nitrate pretreatment on enhancing the sunflower tolerance in contaminated soils with cadmium', Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(2), pp.161-175. magiran.com/p2071498
نجمه افتخار؛ سیف الله فلاح؛ علی عباسی سورکی؛ حبیب خداوردی لو؛ اکرم رحیمی. "اثر پیش‎تیمار اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر افزایش بردباری آفتاب گردان در خاک های آلوده به کادمیم". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6 ،2 ، 1398، 161-175. magiran.com/p2071498
Najmeh Eftekhar; Seif Allah Fallah ; Ali Abbasi Sooraki; Habib Khodaverdiloo; Akram Rahimi. "Effect of salicylic acid and potassium nitrate pretreatment on enhancing the sunflower tolerance in contaminated soils with cadmium", Iranian Journal of Seed Science and Research, 6, 2, 2019, 161-175. magiran.com/p2071498
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال