ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرزو پراور، سعیده ملکی فراهانی، نسرین سادات عیسی نژاد، ریحانه صادقی، (1398). اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر جوانه زنی بذر و برخی خصوصیات جوانه زنی و فیزیولوژیک گیاهچه سرخارگل (توده محلی کلات)، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(2)، 177-187. magiran.com/p2071499
Arezoo Paravar , Saeideh Maleki Farahani, Nasrin Sadat Eisanezhad, Reyhaneh Sadeghi, (2019). Effect of priming by salicylic acid and drought stress on seed germination and some physiological characteristics of (Echinacea angustifolia) seedling (Kalat landrac), Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(2), 177-187. magiran.com/p2071499
آرزو پراور، سعیده ملکی فراهانی، نسرین سادات عیسی نژاد، ریحانه صادقی، اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر جوانه زنی بذر و برخی خصوصیات جوانه زنی و فیزیولوژیک گیاهچه سرخارگل (توده محلی کلات). نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1398؛ 6(2): 177-187. magiran.com/p2071499
Arezoo Paravar , Saeideh Maleki Farahani, Nasrin Sadat Eisanezhad, Reyhaneh Sadeghi, Effect of priming by salicylic acid and drought stress on seed germination and some physiological characteristics of (Echinacea angustifolia) seedling (Kalat landrac), Iranian Journal of Seed Science and Research, 2019; 6(2): 177-187. magiran.com/p2071499
آرزو پراور، سعیده ملکی فراهانی، نسرین سادات عیسی نژاد، ریحانه صادقی، "اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر جوانه زنی بذر و برخی خصوصیات جوانه زنی و فیزیولوژیک گیاهچه سرخارگل (توده محلی کلات)"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 6، شماره 2 (1398): 177-187. magiran.com/p2071499
Arezoo Paravar , Saeideh Maleki Farahani, Nasrin Sadat Eisanezhad, Reyhaneh Sadeghi, "Effect of priming by salicylic acid and drought stress on seed germination and some physiological characteristics of (Echinacea angustifolia) seedling (Kalat landrac)", Iranian Journal of Seed Science and Research 6, no.2 (2019): 177-187. magiran.com/p2071499
آرزو پراور، سعیده ملکی فراهانی، نسرین سادات عیسی نژاد، ریحانه صادقی، (1398). 'اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر جوانه زنی بذر و برخی خصوصیات جوانه زنی و فیزیولوژیک گیاهچه سرخارگل (توده محلی کلات)'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(2)، صص.177-187. magiran.com/p2071499
Arezoo Paravar , Saeideh Maleki Farahani, Nasrin Sadat Eisanezhad, Reyhaneh Sadeghi, (2019). 'Effect of priming by salicylic acid and drought stress on seed germination and some physiological characteristics of (Echinacea angustifolia) seedling (Kalat landrac)', Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(2), pp.177-187. magiran.com/p2071499
آرزو پراور؛ سعیده ملکی فراهانی؛ نسرین سادات عیسی نژاد؛ ریحانه صادقی. "اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر جوانه زنی بذر و برخی خصوصیات جوانه زنی و فیزیولوژیک گیاهچه سرخارگل (توده محلی کلات)". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6 ،2 ، 1398، 177-187. magiran.com/p2071499
Arezoo Paravar ; Saeideh Maleki Farahani; Nasrin Sadat Eisanezhad; Reyhaneh Sadeghi. "Effect of priming by salicylic acid and drought stress on seed germination and some physiological characteristics of (Echinacea angustifolia) seedling (Kalat landrac)", Iranian Journal of Seed Science and Research, 6, 2, 2019, 177-187. magiran.com/p2071499
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال