ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا یاری، محمد صدقی، آیدین حمیدی، رئوف سیدشریفی، (1398). تاثیر تیمارهای بذری بر تغییرات محصولات آمادوری- میلارد و بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) بعد از 8 ماه انبارداری، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(2)، 189-201. magiran.com/p2071500
Leila Yari , Mohammad Sedghi, Aidin Hamidi, Raoof Seyed Sharifi, (2019). Effect of seed treatments on Amadori and Maillard products change and seed vigour in barley (Hordeum vulgare L.) After 8 month storage, Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(2), 189-201. magiran.com/p2071500
لیلا یاری، محمد صدقی، آیدین حمیدی، رئوف سیدشریفی، تاثیر تیمارهای بذری بر تغییرات محصولات آمادوری- میلارد و بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) بعد از 8 ماه انبارداری. نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1398؛ 6(2): 189-201. magiran.com/p2071500
Leila Yari , Mohammad Sedghi, Aidin Hamidi, Raoof Seyed Sharifi, Effect of seed treatments on Amadori and Maillard products change and seed vigour in barley (Hordeum vulgare L.) After 8 month storage, Iranian Journal of Seed Science and Research, 2019; 6(2): 189-201. magiran.com/p2071500
لیلا یاری، محمد صدقی، آیدین حمیدی، رئوف سیدشریفی، "تاثیر تیمارهای بذری بر تغییرات محصولات آمادوری- میلارد و بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) بعد از 8 ماه انبارداری"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 6، شماره 2 (1398): 189-201. magiran.com/p2071500
Leila Yari , Mohammad Sedghi, Aidin Hamidi, Raoof Seyed Sharifi, "Effect of seed treatments on Amadori and Maillard products change and seed vigour in barley (Hordeum vulgare L.) After 8 month storage", Iranian Journal of Seed Science and Research 6, no.2 (2019): 189-201. magiran.com/p2071500
لیلا یاری، محمد صدقی، آیدین حمیدی، رئوف سیدشریفی، (1398). 'تاثیر تیمارهای بذری بر تغییرات محصولات آمادوری- میلارد و بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) بعد از 8 ماه انبارداری'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(2)، صص.189-201. magiran.com/p2071500
Leila Yari , Mohammad Sedghi, Aidin Hamidi, Raoof Seyed Sharifi, (2019). 'Effect of seed treatments on Amadori and Maillard products change and seed vigour in barley (Hordeum vulgare L.) After 8 month storage', Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(2), pp.189-201. magiran.com/p2071500
لیلا یاری؛ محمد صدقی؛ آیدین حمیدی؛ رئوف سیدشریفی. "تاثیر تیمارهای بذری بر تغییرات محصولات آمادوری- میلارد و بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) بعد از 8 ماه انبارداری". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6 ،2 ، 1398، 189-201. magiran.com/p2071500
Leila Yari ; Mohammad Sedghi; Aidin Hamidi; Raoof Seyed Sharifi. "Effect of seed treatments on Amadori and Maillard products change and seed vigour in barley (Hordeum vulgare L.) After 8 month storage", Iranian Journal of Seed Science and Research, 6, 2, 2019, 189-201. magiran.com/p2071500
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال