ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منوچهر اکبری، مهراب یادگاری، بهزاد حامدی، (1398). اثر پرایمینگ بر صفات رشدی و میزان اسیدهای چرب بذر همیشه بهار Calendula officinalisرقم قزوین تحت تنش اشعه فرابنفش و دما، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(2)، 203-214. magiran.com/p2071501
Manoochehr Akbari, Mehrab Yadegari , Behzad Hamedi, (2019). Effects of priming on seed germination characteristics and fatty acids content in marigold (Calendula officinalis L.) seeds under UV stress and temperature, Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(2), 203-214. magiran.com/p2071501
منوچهر اکبری، مهراب یادگاری، بهزاد حامدی، اثر پرایمینگ بر صفات رشدی و میزان اسیدهای چرب بذر همیشه بهار Calendula officinalisرقم قزوین تحت تنش اشعه فرابنفش و دما. نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1398؛ 6(2): 203-214. magiran.com/p2071501
Manoochehr Akbari, Mehrab Yadegari , Behzad Hamedi, Effects of priming on seed germination characteristics and fatty acids content in marigold (Calendula officinalis L.) seeds under UV stress and temperature, Iranian Journal of Seed Science and Research, 2019; 6(2): 203-214. magiran.com/p2071501
منوچهر اکبری، مهراب یادگاری، بهزاد حامدی، "اثر پرایمینگ بر صفات رشدی و میزان اسیدهای چرب بذر همیشه بهار Calendula officinalisرقم قزوین تحت تنش اشعه فرابنفش و دما"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 6، شماره 2 (1398): 203-214. magiran.com/p2071501
Manoochehr Akbari, Mehrab Yadegari , Behzad Hamedi, "Effects of priming on seed germination characteristics and fatty acids content in marigold (Calendula officinalis L.) seeds under UV stress and temperature", Iranian Journal of Seed Science and Research 6, no.2 (2019): 203-214. magiran.com/p2071501
منوچهر اکبری، مهراب یادگاری، بهزاد حامدی، (1398). 'اثر پرایمینگ بر صفات رشدی و میزان اسیدهای چرب بذر همیشه بهار Calendula officinalisرقم قزوین تحت تنش اشعه فرابنفش و دما'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(2)، صص.203-214. magiran.com/p2071501
Manoochehr Akbari, Mehrab Yadegari , Behzad Hamedi, (2019). 'Effects of priming on seed germination characteristics and fatty acids content in marigold (Calendula officinalis L.) seeds under UV stress and temperature', Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(2), pp.203-214. magiran.com/p2071501
منوچهر اکبری؛ مهراب یادگاری؛ بهزاد حامدی. "اثر پرایمینگ بر صفات رشدی و میزان اسیدهای چرب بذر همیشه بهار Calendula officinalisرقم قزوین تحت تنش اشعه فرابنفش و دما". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6 ،2 ، 1398، 203-214. magiran.com/p2071501
Manoochehr Akbari; Mehrab Yadegari ; Behzad Hamedi. "Effects of priming on seed germination characteristics and fatty acids content in marigold (Calendula officinalis L.) seeds under UV stress and temperature", Iranian Journal of Seed Science and Research, 6, 2, 2019, 203-214. magiran.com/p2071501
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال