ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر غلامی، علیرضا تاری نژاد، (1398). تاثیر انواع محیط کشت MS و N6 و هورمون های اکسینی و سیتوکینینی بر باززایی لاین های گندم نان از ریزنمونه کولئوپتیلی، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(2)، 215-227. magiran.com/p2071502
Ali Akbar Gholami , Alireza Tarinezhad, (2019). Effect of MS and N6 media and auxin and cytokinin hormones on regeneration of bread wheat lines from coleoptile explants, Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(2), 215-227. magiran.com/p2071502
علی اکبر غلامی، علیرضا تاری نژاد، تاثیر انواع محیط کشت MS و N6 و هورمون های اکسینی و سیتوکینینی بر باززایی لاین های گندم نان از ریزنمونه کولئوپتیلی. نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1398؛ 6(2): 215-227. magiran.com/p2071502
Ali Akbar Gholami , Alireza Tarinezhad, Effect of MS and N6 media and auxin and cytokinin hormones on regeneration of bread wheat lines from coleoptile explants, Iranian Journal of Seed Science and Research, 2019; 6(2): 215-227. magiran.com/p2071502
علی اکبر غلامی، علیرضا تاری نژاد، "تاثیر انواع محیط کشت MS و N6 و هورمون های اکسینی و سیتوکینینی بر باززایی لاین های گندم نان از ریزنمونه کولئوپتیلی"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 6، شماره 2 (1398): 215-227. magiran.com/p2071502
Ali Akbar Gholami , Alireza Tarinezhad, "Effect of MS and N6 media and auxin and cytokinin hormones on regeneration of bread wheat lines from coleoptile explants", Iranian Journal of Seed Science and Research 6, no.2 (2019): 215-227. magiran.com/p2071502
علی اکبر غلامی، علیرضا تاری نژاد، (1398). 'تاثیر انواع محیط کشت MS و N6 و هورمون های اکسینی و سیتوکینینی بر باززایی لاین های گندم نان از ریزنمونه کولئوپتیلی'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(2)، صص.215-227. magiran.com/p2071502
Ali Akbar Gholami , Alireza Tarinezhad, (2019). 'Effect of MS and N6 media and auxin and cytokinin hormones on regeneration of bread wheat lines from coleoptile explants', Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(2), pp.215-227. magiran.com/p2071502
علی اکبر غلامی؛ علیرضا تاری نژاد. "تاثیر انواع محیط کشت MS و N6 و هورمون های اکسینی و سیتوکینینی بر باززایی لاین های گندم نان از ریزنمونه کولئوپتیلی". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6 ،2 ، 1398، 215-227. magiran.com/p2071502
Ali Akbar Gholami ; Alireza Tarinezhad. "Effect of MS and N6 media and auxin and cytokinin hormones on regeneration of bread wheat lines from coleoptile explants", Iranian Journal of Seed Science and Research, 6, 2, 2019, 215-227. magiran.com/p2071502
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال