ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محترم زرنوشه فراهانی، علی اشرف جعفری، محمدعلی علیزاده، (1398). تاثیر اسموپرایمینگ، هورمون پرایمینگ و هیدروپرایمینگ در افزایش توان جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور زوال یافته مینای پرکپه (Tanacetum polycephalum)، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(2)، 257-267. magiran.com/p2071505
Mohtaram Zarnoosheh Farahani, Ali Ashraf Jafari , Mohammad Ali Alizadeh, (2019). Effect of Osmopriming, Hormonal priming and Hydropriming on the enhancement of aged seed germination and seedling growth of Tansey (Tanacetum polycephalum), Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(2), 257-267. magiran.com/p2071505
محترم زرنوشه فراهانی، علی اشرف جعفری، محمدعلی علیزاده، تاثیر اسموپرایمینگ، هورمون پرایمینگ و هیدروپرایمینگ در افزایش توان جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور زوال یافته مینای پرکپه (Tanacetum polycephalum). نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1398؛ 6(2): 257-267. magiran.com/p2071505
Mohtaram Zarnoosheh Farahani, Ali Ashraf Jafari , Mohammad Ali Alizadeh, Effect of Osmopriming, Hormonal priming and Hydropriming on the enhancement of aged seed germination and seedling growth of Tansey (Tanacetum polycephalum), Iranian Journal of Seed Science and Research, 2019; 6(2): 257-267. magiran.com/p2071505
محترم زرنوشه فراهانی، علی اشرف جعفری، محمدعلی علیزاده، "تاثیر اسموپرایمینگ، هورمون پرایمینگ و هیدروپرایمینگ در افزایش توان جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور زوال یافته مینای پرکپه (Tanacetum polycephalum)"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 6، شماره 2 (1398): 257-267. magiran.com/p2071505
Mohtaram Zarnoosheh Farahani, Ali Ashraf Jafari , Mohammad Ali Alizadeh, "Effect of Osmopriming, Hormonal priming and Hydropriming on the enhancement of aged seed germination and seedling growth of Tansey (Tanacetum polycephalum)", Iranian Journal of Seed Science and Research 6, no.2 (2019): 257-267. magiran.com/p2071505
محترم زرنوشه فراهانی، علی اشرف جعفری، محمدعلی علیزاده، (1398). 'تاثیر اسموپرایمینگ، هورمون پرایمینگ و هیدروپرایمینگ در افزایش توان جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور زوال یافته مینای پرکپه (Tanacetum polycephalum)'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(2)، صص.257-267. magiran.com/p2071505
Mohtaram Zarnoosheh Farahani, Ali Ashraf Jafari , Mohammad Ali Alizadeh, (2019). 'Effect of Osmopriming, Hormonal priming and Hydropriming on the enhancement of aged seed germination and seedling growth of Tansey (Tanacetum polycephalum)', Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(2), pp.257-267. magiran.com/p2071505
محترم زرنوشه فراهانی؛ علی اشرف جعفری؛ محمدعلی علیزاده. "تاثیر اسموپرایمینگ، هورمون پرایمینگ و هیدروپرایمینگ در افزایش توان جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور زوال یافته مینای پرکپه (Tanacetum polycephalum)". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6 ،2 ، 1398، 257-267. magiran.com/p2071505
Mohtaram Zarnoosheh Farahani; Ali Ashraf Jafari ; Mohammad Ali Alizadeh. "Effect of Osmopriming, Hormonal priming and Hydropriming on the enhancement of aged seed germination and seedling growth of Tansey (Tanacetum polycephalum)", Iranian Journal of Seed Science and Research, 6, 2, 2019, 257-267. magiran.com/p2071505
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال