ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حکیمه درویژه، مرتضی زاهدی، بهلول عباس زاده، [جمشید رزمجو، (1398). اثرهای محلول پاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر مراحل فنولوژیک و عملکرد ترکیب های اسید کافئیکی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L) تحت تنش خشکی، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35(5)، 705-720. magiran.com/p2071549
H. Darvizheh, M. Zahedi , B. Abaszadeh, J. Razmjoo, (2019). Effects of foliar application of salicylic acid and spermine on the phenological stages and caffeic acid derivatives yield of purple coneflower (Echinacea purpurea L.) under drought stress, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35(5), 705-720. magiran.com/p2071549
حکیمه درویژه، مرتضی زاهدی، بهلول عباس زاده، [جمشید رزمجو، اثرهای محلول پاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر مراحل فنولوژیک و عملکرد ترکیب های اسید کافئیکی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L) تحت تنش خشکی. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1398؛ 35(5): 705-720. magiran.com/p2071549
H. Darvizheh, M. Zahedi , B. Abaszadeh, J. Razmjoo, Effects of foliar application of salicylic acid and spermine on the phenological stages and caffeic acid derivatives yield of purple coneflower (Echinacea purpurea L.) under drought stress, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2019; 35(5): 705-720. magiran.com/p2071549
حکیمه درویژه، مرتضی زاهدی، بهلول عباس زاده، [جمشید رزمجو، "اثرهای محلول پاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر مراحل فنولوژیک و عملکرد ترکیب های اسید کافئیکی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L) تحت تنش خشکی"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 35، شماره 5 (1398): 705-720. magiran.com/p2071549
H. Darvizheh, M. Zahedi , B. Abaszadeh, J. Razmjoo, "Effects of foliar application of salicylic acid and spermine on the phenological stages and caffeic acid derivatives yield of purple coneflower (Echinacea purpurea L.) under drought stress", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 35, no.5 (2019): 705-720. magiran.com/p2071549
حکیمه درویژه، مرتضی زاهدی، بهلول عباس زاده، [جمشید رزمجو، (1398). 'اثرهای محلول پاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر مراحل فنولوژیک و عملکرد ترکیب های اسید کافئیکی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L) تحت تنش خشکی'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35(5)، صص.705-720. magiran.com/p2071549
H. Darvizheh, M. Zahedi , B. Abaszadeh, J. Razmjoo, (2019). 'Effects of foliar application of salicylic acid and spermine on the phenological stages and caffeic acid derivatives yield of purple coneflower (Echinacea purpurea L.) under drought stress', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35(5), pp.705-720. magiran.com/p2071549
حکیمه درویژه؛ مرتضی زاهدی؛ بهلول عباس زاده؛ [جمشید رزمجو. "اثرهای محلول پاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر مراحل فنولوژیک و عملکرد ترکیب های اسید کافئیکی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L) تحت تنش خشکی". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35 ،5 ، 1398، 705-720. magiran.com/p2071549
H. Darvizheh; M. Zahedi ; B. Abaszadeh; J. Razmjoo. "Effects of foliar application of salicylic acid and spermine on the phenological stages and caffeic acid derivatives yield of purple coneflower (Echinacea purpurea L.) under drought stress", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35, 5, 2019, 705-720. magiran.com/p2071549
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال