ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه باباش پور اصل، مرضیه پیریایی، ایرج فرهنگ، (1398). کارآیی لایه های دوگانه هیدروکسیدی با ساختار نانو در استخراج و شناسایی ترکیب های فرار گیاه افسنطین (Artemisia absinthium L) با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد در فضای فوقانی و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35(5)، 745-758. magiran.com/p2071552
M. Babashpour Asl , M. Piryaei, I. Farhang, (2019). Efficiency of nanostructure layered double hydroxide in extraction and identification of volatile oil constituents of Artemisia absinthium L. using headspace solid-phase microextraction method and gas chromatography-mass spectrometry methods, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35(5), 745-758. magiran.com/p2071552
مرضیه باباش پور اصل، مرضیه پیریایی، ایرج فرهنگ، کارآیی لایه های دوگانه هیدروکسیدی با ساختار نانو در استخراج و شناسایی ترکیب های فرار گیاه افسنطین (Artemisia absinthium L) با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد در فضای فوقانی و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1398؛ 35(5): 745-758. magiran.com/p2071552
M. Babashpour Asl , M. Piryaei, I. Farhang, Efficiency of nanostructure layered double hydroxide in extraction and identification of volatile oil constituents of Artemisia absinthium L. using headspace solid-phase microextraction method and gas chromatography-mass spectrometry methods, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2019; 35(5): 745-758. magiran.com/p2071552
مرضیه باباش پور اصل، مرضیه پیریایی، ایرج فرهنگ، "کارآیی لایه های دوگانه هیدروکسیدی با ساختار نانو در استخراج و شناسایی ترکیب های فرار گیاه افسنطین (Artemisia absinthium L) با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد در فضای فوقانی و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 35، شماره 5 (1398): 745-758. magiran.com/p2071552
M. Babashpour Asl , M. Piryaei, I. Farhang, "Efficiency of nanostructure layered double hydroxide in extraction and identification of volatile oil constituents of Artemisia absinthium L. using headspace solid-phase microextraction method and gas chromatography-mass spectrometry methods", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 35, no.5 (2019): 745-758. magiran.com/p2071552
مرضیه باباش پور اصل، مرضیه پیریایی، ایرج فرهنگ، (1398). 'کارآیی لایه های دوگانه هیدروکسیدی با ساختار نانو در استخراج و شناسایی ترکیب های فرار گیاه افسنطین (Artemisia absinthium L) با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد در فضای فوقانی و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35(5)، صص.745-758. magiran.com/p2071552
M. Babashpour Asl , M. Piryaei, I. Farhang, (2019). 'Efficiency of nanostructure layered double hydroxide in extraction and identification of volatile oil constituents of Artemisia absinthium L. using headspace solid-phase microextraction method and gas chromatography-mass spectrometry methods', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35(5), pp.745-758. magiran.com/p2071552
مرضیه باباش پور اصل؛ مرضیه پیریایی؛ ایرج فرهنگ. "کارآیی لایه های دوگانه هیدروکسیدی با ساختار نانو در استخراج و شناسایی ترکیب های فرار گیاه افسنطین (Artemisia absinthium L) با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد در فضای فوقانی و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35 ،5 ، 1398، 745-758. magiran.com/p2071552
M. Babashpour Asl ; M. Piryaei; I. Farhang. "Efficiency of nanostructure layered double hydroxide in extraction and identification of volatile oil constituents of Artemisia absinthium L. using headspace solid-phase microextraction method and gas chromatography-mass spectrometry methods", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35, 5, 2019, 745-758. magiran.com/p2071552
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال