ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهه تشکری فرد، غلام رضا محسن آبادی، سید محمدرضا احتشامی، سمانه اسدی صنم، (1398). بررسی تاثیر کودهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر ویژگی های کمی و کیفی اسانس و علوفه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill)، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35(5)، 774-788. magiran.com/p2071554
E. Tashakorifard, Gh.R. Mohsenabadi , S.M.R. Ehteshami, S. Asadi Sanam, (2019). Effects of integrated soil fertility management on the quantitative and qualitative yield of fodder, seed and fennel (Foeniculum vulgare Mill.) essential oil, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35(5), 774-788. magiran.com/p2071554
الهه تشکری فرد، غلام رضا محسن آبادی، سید محمدرضا احتشامی، سمانه اسدی صنم، بررسی تاثیر کودهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر ویژگی های کمی و کیفی اسانس و علوفه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1398؛ 35(5): 774-788. magiran.com/p2071554
E. Tashakorifard, Gh.R. Mohsenabadi , S.M.R. Ehteshami, S. Asadi Sanam, Effects of integrated soil fertility management on the quantitative and qualitative yield of fodder, seed and fennel (Foeniculum vulgare Mill.) essential oil, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2019; 35(5): 774-788. magiran.com/p2071554
الهه تشکری فرد، غلام رضا محسن آبادی، سید محمدرضا احتشامی، سمانه اسدی صنم، "بررسی تاثیر کودهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر ویژگی های کمی و کیفی اسانس و علوفه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill)"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 35، شماره 5 (1398): 774-788. magiran.com/p2071554
E. Tashakorifard, Gh.R. Mohsenabadi , S.M.R. Ehteshami, S. Asadi Sanam, "Effects of integrated soil fertility management on the quantitative and qualitative yield of fodder, seed and fennel (Foeniculum vulgare Mill.) essential oil", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 35, no.5 (2019): 774-788. magiran.com/p2071554
الهه تشکری فرد، غلام رضا محسن آبادی، سید محمدرضا احتشامی، سمانه اسدی صنم، (1398). 'بررسی تاثیر کودهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر ویژگی های کمی و کیفی اسانس و علوفه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill)'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35(5)، صص.774-788. magiran.com/p2071554
E. Tashakorifard, Gh.R. Mohsenabadi , S.M.R. Ehteshami, S. Asadi Sanam, (2019). 'Effects of integrated soil fertility management on the quantitative and qualitative yield of fodder, seed and fennel (Foeniculum vulgare Mill.) essential oil', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35(5), pp.774-788. magiran.com/p2071554
الهه تشکری فرد؛ غلام رضا محسن آبادی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ سمانه اسدی صنم. "بررسی تاثیر کودهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر ویژگی های کمی و کیفی اسانس و علوفه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill)". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35 ،5 ، 1398، 774-788. magiran.com/p2071554
E. Tashakorifard; Gh.R. Mohsenabadi ; S.M.R. Ehteshami; S. Asadi Sanam. "Effects of integrated soil fertility management on the quantitative and qualitative yield of fodder, seed and fennel (Foeniculum vulgare Mill.) essential oil", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35, 5, 2019, 774-788. magiran.com/p2071554
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال