ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما اطمینان، زهرا شیبانی تذرجی، محمدرضا حسنی، (1398). اثر دورکنندگی و بازدارندگی تخم ریزی عصاره و پودر سیر و فلفل قرمز روی شب پره هندیPlodia interpunctella Hübner در شرایط آزمایشگاهی، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35(5)، 846-859. magiran.com/p2071559
S. Etminan, Z. Sheibani Tezerjii , M.R. Hassani, (2019). Repellency and oviposition deterrency effects of garlic and red pepper extract and powder on Plodia interpunctella Hubner under laboratory conditions, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35(5), 846-859. magiran.com/p2071559
سیما اطمینان، زهرا شیبانی تذرجی، محمدرضا حسنی، اثر دورکنندگی و بازدارندگی تخم ریزی عصاره و پودر سیر و فلفل قرمز روی شب پره هندیPlodia interpunctella Hübner در شرایط آزمایشگاهی. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1398؛ 35(5): 846-859. magiran.com/p2071559
S. Etminan, Z. Sheibani Tezerjii , M.R. Hassani, Repellency and oviposition deterrency effects of garlic and red pepper extract and powder on Plodia interpunctella Hubner under laboratory conditions, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2019; 35(5): 846-859. magiran.com/p2071559
سیما اطمینان، زهرا شیبانی تذرجی، محمدرضا حسنی، "اثر دورکنندگی و بازدارندگی تخم ریزی عصاره و پودر سیر و فلفل قرمز روی شب پره هندیPlodia interpunctella Hübner در شرایط آزمایشگاهی"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 35، شماره 5 (1398): 846-859. magiran.com/p2071559
S. Etminan, Z. Sheibani Tezerjii , M.R. Hassani, "Repellency and oviposition deterrency effects of garlic and red pepper extract and powder on Plodia interpunctella Hubner under laboratory conditions", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 35, no.5 (2019): 846-859. magiran.com/p2071559
سیما اطمینان، زهرا شیبانی تذرجی، محمدرضا حسنی، (1398). 'اثر دورکنندگی و بازدارندگی تخم ریزی عصاره و پودر سیر و فلفل قرمز روی شب پره هندیPlodia interpunctella Hübner در شرایط آزمایشگاهی'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35(5)، صص.846-859. magiran.com/p2071559
S. Etminan, Z. Sheibani Tezerjii , M.R. Hassani, (2019). 'Repellency and oviposition deterrency effects of garlic and red pepper extract and powder on Plodia interpunctella Hubner under laboratory conditions', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35(5), pp.846-859. magiran.com/p2071559
سیما اطمینان؛ زهرا شیبانی تذرجی؛ محمدرضا حسنی. "اثر دورکنندگی و بازدارندگی تخم ریزی عصاره و پودر سیر و فلفل قرمز روی شب پره هندیPlodia interpunctella Hübner در شرایط آزمایشگاهی". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35 ،5 ، 1398، 846-859. magiran.com/p2071559
S. Etminan; Z. Sheibani Tezerjii ; M.R. Hassani. "Repellency and oviposition deterrency effects of garlic and red pepper extract and powder on Plodia interpunctella Hubner under laboratory conditions", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35, 5, 2019, 846-859. magiran.com/p2071559
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال