ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جعفر طاهری کلانی، غلامرضا لطیف شبگاهی، مهدی علیاری، (1398). طراحی یک سیستم هشدار تک متغیره با رویکرد تایمرهای تاخیری مبتنی بر سناریوی آستانه چندگانه، مجله مهندسی برق، 49(3)، 1153-1165. magiran.com/p2071589
Jafar Taheri Kalani, Gholamreza Latif Shabgahi, Mahdi Alyari Shooredeli, (2020). Designing of a Univariate Alarm System based on Delay Timers Using Multiple Thresholds, Journal of Electrical Engineering, 49(3), 1153-1165. magiran.com/p2071589
جعفر طاهری کلانی، غلامرضا لطیف شبگاهی، مهدی علیاری، طراحی یک سیستم هشدار تک متغیره با رویکرد تایمرهای تاخیری مبتنی بر سناریوی آستانه چندگانه. مجله مهندسی برق، 1398؛ 49(3): 1153-1165. magiran.com/p2071589
Jafar Taheri Kalani, Gholamreza Latif Shabgahi, Mahdi Alyari Shooredeli, Designing of a Univariate Alarm System based on Delay Timers Using Multiple Thresholds, Journal of Electrical Engineering, 2020; 49(3): 1153-1165. magiran.com/p2071589
جعفر طاهری کلانی، غلامرضا لطیف شبگاهی، مهدی علیاری، "طراحی یک سیستم هشدار تک متغیره با رویکرد تایمرهای تاخیری مبتنی بر سناریوی آستانه چندگانه"، مجله مهندسی برق 49، شماره 3 (1398): 1153-1165. magiran.com/p2071589
Jafar Taheri Kalani, Gholamreza Latif Shabgahi, Mahdi Alyari Shooredeli, "Designing of a Univariate Alarm System based on Delay Timers Using Multiple Thresholds", Journal of Electrical Engineering 49, no.3 (2020): 1153-1165. magiran.com/p2071589
جعفر طاهری کلانی، غلامرضا لطیف شبگاهی، مهدی علیاری، (1398). 'طراحی یک سیستم هشدار تک متغیره با رویکرد تایمرهای تاخیری مبتنی بر سناریوی آستانه چندگانه'، مجله مهندسی برق، 49(3)، صص.1153-1165. magiran.com/p2071589
Jafar Taheri Kalani, Gholamreza Latif Shabgahi, Mahdi Alyari Shooredeli, (2020). 'Designing of a Univariate Alarm System based on Delay Timers Using Multiple Thresholds', Journal of Electrical Engineering, 49(3), pp.1153-1165. magiran.com/p2071589
جعفر طاهری کلانی؛ غلامرضا لطیف شبگاهی؛ مهدی علیاری. "طراحی یک سیستم هشدار تک متغیره با رویکرد تایمرهای تاخیری مبتنی بر سناریوی آستانه چندگانه". مجله مهندسی برق، 49 ،3 ، 1398، 1153-1165. magiran.com/p2071589
Jafar Taheri Kalani; Gholamreza Latif Shabgahi; Mahdi Alyari Shooredeli. "Designing of a Univariate Alarm System based on Delay Timers Using Multiple Thresholds", Journal of Electrical Engineering, 49, 3, 2020, 1153-1165. magiran.com/p2071589
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال