ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی روحانی، (1398). رابطه میان هویت مقاومت و قدرت نرم (مطالعه موردی سینمای فلسطین)، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 13(31)، 35-58. magiran.com/p2071591
Seyyed Ali Rouhani , (2019). The Relation between the Resistance Identity and Soft Power:A case Study on the Cinema of Palestine, Journal of Radio & Television, 13(31), 35-58. magiran.com/p2071591
سیدعلی روحانی، رابطه میان هویت مقاومت و قدرت نرم (مطالعه موردی سینمای فلسطین). فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 1398؛ 13(31): 35-58. magiran.com/p2071591
Seyyed Ali Rouhani , The Relation between the Resistance Identity and Soft Power:A case Study on the Cinema of Palestine, Journal of Radio & Television, 2019; 13(31): 35-58. magiran.com/p2071591
سیدعلی روحانی، "رابطه میان هویت مقاومت و قدرت نرم (مطالعه موردی سینمای فلسطین)"، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری 13، شماره 31 (1398): 35-58. magiran.com/p2071591
Seyyed Ali Rouhani , "The Relation between the Resistance Identity and Soft Power:A case Study on the Cinema of Palestine", Journal of Radio & Television 13, no.31 (2019): 35-58. magiran.com/p2071591
سیدعلی روحانی، (1398). 'رابطه میان هویت مقاومت و قدرت نرم (مطالعه موردی سینمای فلسطین)'، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 13(31)، صص.35-58. magiran.com/p2071591
Seyyed Ali Rouhani , (2019). 'The Relation between the Resistance Identity and Soft Power:A case Study on the Cinema of Palestine', Journal of Radio & Television, 13(31), pp.35-58. magiran.com/p2071591
سیدعلی روحانی. "رابطه میان هویت مقاومت و قدرت نرم (مطالعه موردی سینمای فلسطین)". فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 13 ،31 ، 1398، 35-58. magiran.com/p2071591
Seyyed Ali Rouhani . "The Relation between the Resistance Identity and Soft Power:A case Study on the Cinema of Palestine", Journal of Radio & Television, 13, 31, 2019, 35-58. magiran.com/p2071591
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال