ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود بهشتی، محمد علی هرمزی زاده، اردشیر زابلی زاده، (1398). مطالعه اسلوب های اختصاصی شبکه خبری بی بی سی فارسی برای جلب اعتماد مخاطبان: مطالعه موردی خبر 60 دقیقه، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 13(31)، 87-115. magiran.com/p2071593
Mahmoud Beheshti , Mohammad Ali Hormozizadeh, Ardeshir Zabolizadeh, (2019). A Study on the Techniques Used in BBC Persian News Broadcasts to Build Trust with the Audience: A Case Study of 60-Minutes News, Journal of Radio & Television, 13(31), 87-115. magiran.com/p2071593
محمود بهشتی، محمد علی هرمزی زاده، اردشیر زابلی زاده، مطالعه اسلوب های اختصاصی شبکه خبری بی بی سی فارسی برای جلب اعتماد مخاطبان: مطالعه موردی خبر 60 دقیقه. فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 1398؛ 13(31): 87-115. magiran.com/p2071593
Mahmoud Beheshti , Mohammad Ali Hormozizadeh, Ardeshir Zabolizadeh, A Study on the Techniques Used in BBC Persian News Broadcasts to Build Trust with the Audience: A Case Study of 60-Minutes News, Journal of Radio & Television, 2019; 13(31): 87-115. magiran.com/p2071593
محمود بهشتی، محمد علی هرمزی زاده، اردشیر زابلی زاده، "مطالعه اسلوب های اختصاصی شبکه خبری بی بی سی فارسی برای جلب اعتماد مخاطبان: مطالعه موردی خبر 60 دقیقه"، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری 13، شماره 31 (1398): 87-115. magiran.com/p2071593
Mahmoud Beheshti , Mohammad Ali Hormozizadeh, Ardeshir Zabolizadeh, "A Study on the Techniques Used in BBC Persian News Broadcasts to Build Trust with the Audience: A Case Study of 60-Minutes News", Journal of Radio & Television 13, no.31 (2019): 87-115. magiran.com/p2071593
محمود بهشتی، محمد علی هرمزی زاده، اردشیر زابلی زاده، (1398). 'مطالعه اسلوب های اختصاصی شبکه خبری بی بی سی فارسی برای جلب اعتماد مخاطبان: مطالعه موردی خبر 60 دقیقه'، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 13(31)، صص.87-115. magiran.com/p2071593
Mahmoud Beheshti , Mohammad Ali Hormozizadeh, Ardeshir Zabolizadeh, (2019). 'A Study on the Techniques Used in BBC Persian News Broadcasts to Build Trust with the Audience: A Case Study of 60-Minutes News', Journal of Radio & Television, 13(31), pp.87-115. magiran.com/p2071593
محمود بهشتی؛ محمد علی هرمزی زاده؛ اردشیر زابلی زاده. "مطالعه اسلوب های اختصاصی شبکه خبری بی بی سی فارسی برای جلب اعتماد مخاطبان: مطالعه موردی خبر 60 دقیقه". فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 13 ،31 ، 1398، 87-115. magiran.com/p2071593
Mahmoud Beheshti ; Mohammad Ali Hormozizadeh; Ardeshir Zabolizadeh. "A Study on the Techniques Used in BBC Persian News Broadcasts to Build Trust with the Audience: A Case Study of 60-Minutes News", Journal of Radio & Television, 13, 31, 2019, 87-115. magiran.com/p2071593
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال