ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله بیچرانلو، (1398). شام رسانه ای برای جذب مخاطب؛ مطالعه موردی برنامه «بفرمایید شام»، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 13(31)، 251-270. magiran.com/p2071598
Abdollah Bicharanlou , (2019). Media Dinner as a Means of Attracting Audience: A Case Study on “Befarmaid Sham” (Come Dine), Journal of Radio & Television, 13(31), 251-270. magiran.com/p2071598
عبدالله بیچرانلو، شام رسانه ای برای جذب مخاطب؛ مطالعه موردی برنامه «بفرمایید شام». فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 1398؛ 13(31): 251-270. magiran.com/p2071598
Abdollah Bicharanlou , Media Dinner as a Means of Attracting Audience: A Case Study on “Befarmaid Sham” (Come Dine), Journal of Radio & Television, 2019; 13(31): 251-270. magiran.com/p2071598
عبدالله بیچرانلو، "شام رسانه ای برای جذب مخاطب؛ مطالعه موردی برنامه «بفرمایید شام»"، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری 13، شماره 31 (1398): 251-270. magiran.com/p2071598
Abdollah Bicharanlou , "Media Dinner as a Means of Attracting Audience: A Case Study on “Befarmaid Sham” (Come Dine)", Journal of Radio & Television 13, no.31 (2019): 251-270. magiran.com/p2071598
عبدالله بیچرانلو، (1398). 'شام رسانه ای برای جذب مخاطب؛ مطالعه موردی برنامه «بفرمایید شام»'، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 13(31)، صص.251-270. magiran.com/p2071598
Abdollah Bicharanlou , (2019). 'Media Dinner as a Means of Attracting Audience: A Case Study on “Befarmaid Sham” (Come Dine)', Journal of Radio & Television, 13(31), pp.251-270. magiran.com/p2071598
عبدالله بیچرانلو. "شام رسانه ای برای جذب مخاطب؛ مطالعه موردی برنامه «بفرمایید شام»". فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 13 ،31 ، 1398، 251-270. magiran.com/p2071598
Abdollah Bicharanlou . "Media Dinner as a Means of Attracting Audience: A Case Study on “Befarmaid Sham” (Come Dine)", Journal of Radio & Television, 13, 31, 2019, 251-270. magiran.com/p2071598
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال