ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیمان حکیم زاده خویی، خدیجه اسدزاده، (1398). نحوه رسیدگی قضایی و جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در دریا با تاکید بر دریای آزاد، نشریه مطالعات حقوق انرژی، 5(1)، 21-41. magiran.com/p2071609
Peyman Hkimzade Khoei , Khadigeh Asadzadeh, (2019). Procedures for judicial review and damages caused by oil pollution at sea with an emphasis on high seas, Journal of Research Energy Law Studies, 5(1), 21-41. magiran.com/p2071609
پیمان حکیم زاده خویی، خدیجه اسدزاده، نحوه رسیدگی قضایی و جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در دریا با تاکید بر دریای آزاد. نشریه مطالعات حقوق انرژی، 1398؛ 5(1): 21-41. magiran.com/p2071609
Peyman Hkimzade Khoei , Khadigeh Asadzadeh, Procedures for judicial review and damages caused by oil pollution at sea with an emphasis on high seas, Journal of Research Energy Law Studies, 2019; 5(1): 21-41. magiran.com/p2071609
پیمان حکیم زاده خویی، خدیجه اسدزاده، "نحوه رسیدگی قضایی و جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در دریا با تاکید بر دریای آزاد"، نشریه مطالعات حقوق انرژی 5، شماره 1 (1398): 21-41. magiran.com/p2071609
Peyman Hkimzade Khoei , Khadigeh Asadzadeh, "Procedures for judicial review and damages caused by oil pollution at sea with an emphasis on high seas", Journal of Research Energy Law Studies 5, no.1 (2019): 21-41. magiran.com/p2071609
پیمان حکیم زاده خویی، خدیجه اسدزاده، (1398). 'نحوه رسیدگی قضایی و جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در دریا با تاکید بر دریای آزاد'، نشریه مطالعات حقوق انرژی، 5(1)، صص.21-41. magiran.com/p2071609
Peyman Hkimzade Khoei , Khadigeh Asadzadeh, (2019). 'Procedures for judicial review and damages caused by oil pollution at sea with an emphasis on high seas', Journal of Research Energy Law Studies, 5(1), pp.21-41. magiran.com/p2071609
پیمان حکیم زاده خویی؛ خدیجه اسدزاده. "نحوه رسیدگی قضایی و جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در دریا با تاکید بر دریای آزاد". نشریه مطالعات حقوق انرژی، 5 ،1 ، 1398، 21-41. magiran.com/p2071609
Peyman Hkimzade Khoei ; Khadigeh Asadzadeh. "Procedures for judicial review and damages caused by oil pollution at sea with an emphasis on high seas", Journal of Research Energy Law Studies, 5, 1, 2019, 21-41. magiran.com/p2071609
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال