ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ساردویی نسب، اصغر کاظمی، (1398). ابعاد حقوقی برچیدن واحدهای شناور تولید، فرآورش و ذخیره سازی نفت و گاز فراساحلی، نشریه مطالعات حقوق انرژی، 5(1)، 61-76. magiran.com/p2071611
Mohammad Sardoueinasab , Asghar Kazemi, (2019). Decommissioning Floating Production, Processing, Storage and Offloading Oil and Gas Units in International Law And comparative Law, Journal of Research Energy Law Studies, 5(1), 61-76. magiran.com/p2071611
محمد ساردویی نسب، اصغر کاظمی، ابعاد حقوقی برچیدن واحدهای شناور تولید، فرآورش و ذخیره سازی نفت و گاز فراساحلی. نشریه مطالعات حقوق انرژی، 1398؛ 5(1): 61-76. magiran.com/p2071611
Mohammad Sardoueinasab , Asghar Kazemi, Decommissioning Floating Production, Processing, Storage and Offloading Oil and Gas Units in International Law And comparative Law, Journal of Research Energy Law Studies, 2019; 5(1): 61-76. magiran.com/p2071611
محمد ساردویی نسب، اصغر کاظمی، "ابعاد حقوقی برچیدن واحدهای شناور تولید، فرآورش و ذخیره سازی نفت و گاز فراساحلی"، نشریه مطالعات حقوق انرژی 5، شماره 1 (1398): 61-76. magiran.com/p2071611
Mohammad Sardoueinasab , Asghar Kazemi, "Decommissioning Floating Production, Processing, Storage and Offloading Oil and Gas Units in International Law And comparative Law", Journal of Research Energy Law Studies 5, no.1 (2019): 61-76. magiran.com/p2071611
محمد ساردویی نسب، اصغر کاظمی، (1398). 'ابعاد حقوقی برچیدن واحدهای شناور تولید، فرآورش و ذخیره سازی نفت و گاز فراساحلی'، نشریه مطالعات حقوق انرژی، 5(1)، صص.61-76. magiran.com/p2071611
Mohammad Sardoueinasab , Asghar Kazemi, (2019). 'Decommissioning Floating Production, Processing, Storage and Offloading Oil and Gas Units in International Law And comparative Law', Journal of Research Energy Law Studies, 5(1), pp.61-76. magiran.com/p2071611
محمد ساردویی نسب؛ اصغر کاظمی. "ابعاد حقوقی برچیدن واحدهای شناور تولید، فرآورش و ذخیره سازی نفت و گاز فراساحلی". نشریه مطالعات حقوق انرژی، 5 ،1 ، 1398، 61-76. magiran.com/p2071611
Mohammad Sardoueinasab ; Asghar Kazemi. "Decommissioning Floating Production, Processing, Storage and Offloading Oil and Gas Units in International Law And comparative Law", Journal of Research Energy Law Studies, 5, 1, 2019, 61-76. magiran.com/p2071611
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال