ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی سلیمی فر، تقی ابراهیمی سالاری، سید محمدموسی مطلبی، (1398). منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت های بین المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز، نشریه مطالعات حقوق انرژی، 5(1)، 93-113. magiran.com/p2071613
Mostafa Salimifar , Taghi Ebrahimi Salari, S. Mohammad Mousa Motalebi, (2019). the Objectives and interests of oil countries & international oil companies in oil contracts, Journal of Research Energy Law Studies, 5(1), 93-113. magiran.com/p2071613
مصطفی سلیمی فر، تقی ابراهیمی سالاری، سید محمدموسی مطلبی، منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت های بین المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز. نشریه مطالعات حقوق انرژی، 1398؛ 5(1): 93-113. magiran.com/p2071613
Mostafa Salimifar , Taghi Ebrahimi Salari, S. Mohammad Mousa Motalebi, the Objectives and interests of oil countries & international oil companies in oil contracts, Journal of Research Energy Law Studies, 2019; 5(1): 93-113. magiran.com/p2071613
مصطفی سلیمی فر، تقی ابراهیمی سالاری، سید محمدموسی مطلبی، "منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت های بین المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز"، نشریه مطالعات حقوق انرژی 5، شماره 1 (1398): 93-113. magiran.com/p2071613
Mostafa Salimifar , Taghi Ebrahimi Salari, S. Mohammad Mousa Motalebi, "the Objectives and interests of oil countries & international oil companies in oil contracts", Journal of Research Energy Law Studies 5, no.1 (2019): 93-113. magiran.com/p2071613
مصطفی سلیمی فر، تقی ابراهیمی سالاری، سید محمدموسی مطلبی، (1398). 'منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت های بین المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز'، نشریه مطالعات حقوق انرژی، 5(1)، صص.93-113. magiran.com/p2071613
Mostafa Salimifar , Taghi Ebrahimi Salari, S. Mohammad Mousa Motalebi, (2019). 'the Objectives and interests of oil countries & international oil companies in oil contracts', Journal of Research Energy Law Studies, 5(1), pp.93-113. magiran.com/p2071613
مصطفی سلیمی فر؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ سید محمدموسی مطلبی. "منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت های بین المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز". نشریه مطالعات حقوق انرژی، 5 ،1 ، 1398، 93-113. magiran.com/p2071613
Mostafa Salimifar ; Taghi Ebrahimi Salari; S. Mohammad Mousa Motalebi. "the Objectives and interests of oil countries & international oil companies in oil contracts", Journal of Research Energy Law Studies, 5, 1, 2019, 93-113. magiran.com/p2071613
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال