ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدمهدی مرادی، محمود جلالی، (1398). نقش دیوان بین المللی حقوق دریاها در نظام حل وفصل اختلافات کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد، نشریه مطالعات حقوق انرژی، 5(1)، 155-174. magiran.com/p2071616
Mohammad Mehdi Moradi, Mahmoud Jalali , (2019). Role of the ITLOS in the Dispute Settlement Mechanism of the 1982 UN Convention, Journal of Research Energy Law Studies, 5(1), 155-174. magiran.com/p2071616
محمدمهدی مرادی، محمود جلالی، نقش دیوان بین المللی حقوق دریاها در نظام حل وفصل اختلافات کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد. نشریه مطالعات حقوق انرژی، 1398؛ 5(1): 155-174. magiran.com/p2071616
Mohammad Mehdi Moradi, Mahmoud Jalali , Role of the ITLOS in the Dispute Settlement Mechanism of the 1982 UN Convention, Journal of Research Energy Law Studies, 2019; 5(1): 155-174. magiran.com/p2071616
محمدمهدی مرادی، محمود جلالی، "نقش دیوان بین المللی حقوق دریاها در نظام حل وفصل اختلافات کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد"، نشریه مطالعات حقوق انرژی 5، شماره 1 (1398): 155-174. magiran.com/p2071616
Mohammad Mehdi Moradi, Mahmoud Jalali , "Role of the ITLOS in the Dispute Settlement Mechanism of the 1982 UN Convention", Journal of Research Energy Law Studies 5, no.1 (2019): 155-174. magiran.com/p2071616
محمدمهدی مرادی، محمود جلالی، (1398). 'نقش دیوان بین المللی حقوق دریاها در نظام حل وفصل اختلافات کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد'، نشریه مطالعات حقوق انرژی، 5(1)، صص.155-174. magiran.com/p2071616
Mohammad Mehdi Moradi, Mahmoud Jalali , (2019). 'Role of the ITLOS in the Dispute Settlement Mechanism of the 1982 UN Convention', Journal of Research Energy Law Studies, 5(1), pp.155-174. magiran.com/p2071616
محمدمهدی مرادی؛ محمود جلالی. "نقش دیوان بین المللی حقوق دریاها در نظام حل وفصل اختلافات کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد". نشریه مطالعات حقوق انرژی، 5 ،1 ، 1398، 155-174. magiran.com/p2071616
Mohammad Mehdi Moradi; Mahmoud Jalali . "Role of the ITLOS in the Dispute Settlement Mechanism of the 1982 UN Convention", Journal of Research Energy Law Studies, 5, 1, 2019, 155-174. magiran.com/p2071616
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال