ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آمنه آهنگرپور، منصور فربد، (1398). مدل سازی رسانندگی حرارتی نانوسیال های حاوی نانولوله های کربنی بر پایه اتیلن گلیکول با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ای، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17(59)، 10. magiran.com/p2071634
Ameneh Ahangarpour , Mansoor Farbod, (2019). Modeling of thermal conductivity of ethylene glycol nanofluids containing carbon nanotubes by Multilayer Perceptron neural network, Journal of Modeling in Engineering, 17(59), 10. magiran.com/p2071634
آمنه آهنگرپور، منصور فربد، مدل سازی رسانندگی حرارتی نانوسیال های حاوی نانولوله های کربنی بر پایه اتیلن گلیکول با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ای. فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 1398؛ 17(59): 10. magiran.com/p2071634
Ameneh Ahangarpour , Mansoor Farbod, Modeling of thermal conductivity of ethylene glycol nanofluids containing carbon nanotubes by Multilayer Perceptron neural network, Journal of Modeling in Engineering, 2019; 17(59): 10. magiran.com/p2071634
آمنه آهنگرپور، منصور فربد، "مدل سازی رسانندگی حرارتی نانوسیال های حاوی نانولوله های کربنی بر پایه اتیلن گلیکول با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ای"، فصلنامه مدل سازی در مهندسی 17، شماره 59 (1398): 10. magiran.com/p2071634
Ameneh Ahangarpour , Mansoor Farbod, "Modeling of thermal conductivity of ethylene glycol nanofluids containing carbon nanotubes by Multilayer Perceptron neural network", Journal of Modeling in Engineering 17, no.59 (2019): 10. magiran.com/p2071634
آمنه آهنگرپور، منصور فربد، (1398). 'مدل سازی رسانندگی حرارتی نانوسیال های حاوی نانولوله های کربنی بر پایه اتیلن گلیکول با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ای'، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17(59)، صص.10. magiran.com/p2071634
Ameneh Ahangarpour , Mansoor Farbod, (2019). 'Modeling of thermal conductivity of ethylene glycol nanofluids containing carbon nanotubes by Multilayer Perceptron neural network', Journal of Modeling in Engineering, 17(59), pp.10. magiran.com/p2071634
آمنه آهنگرپور؛ منصور فربد. "مدل سازی رسانندگی حرارتی نانوسیال های حاوی نانولوله های کربنی بر پایه اتیلن گلیکول با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ای". فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17 ،59 ، 1398، 10. magiran.com/p2071634
Ameneh Ahangarpour ; Mansoor Farbod. "Modeling of thermal conductivity of ethylene glycol nanofluids containing carbon nanotubes by Multilayer Perceptron neural network", Journal of Modeling in Engineering, 17, 59, 2019, 10. magiran.com/p2071634
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال