ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن کجوری نفت چالی، علیرضا فریدونیان، حمید لسانی، (1398). پیک سایی تطبیقی و داده محور در شبکه هوشمند انرژی الکتریکی با تحلیل داده های زیرساخت اندازه گیری پیشرفته، مجله مهندسی برق، 49(3)، 1283-1294. magiran.com/p2071653
Mohsen kojury naftchali, Alireza Fereidunian, (2020). Adaptive Data-Driven Peak Shaving in Smart Grid Electricity Energy by Advanced Metering Infrastructure Data Analytics, Journal of Electrical Engineering, 49(3), 1283-1294. magiran.com/p2071653
محسن کجوری نفت چالی، علیرضا فریدونیان، حمید لسانی، پیک سایی تطبیقی و داده محور در شبکه هوشمند انرژی الکتریکی با تحلیل داده های زیرساخت اندازه گیری پیشرفته. مجله مهندسی برق، 1398؛ 49(3): 1283-1294. magiran.com/p2071653
Mohsen kojury naftchali, Alireza Fereidunian, Adaptive Data-Driven Peak Shaving in Smart Grid Electricity Energy by Advanced Metering Infrastructure Data Analytics, Journal of Electrical Engineering, 2020; 49(3): 1283-1294. magiran.com/p2071653
محسن کجوری نفت چالی، علیرضا فریدونیان، حمید لسانی، "پیک سایی تطبیقی و داده محور در شبکه هوشمند انرژی الکتریکی با تحلیل داده های زیرساخت اندازه گیری پیشرفته"، مجله مهندسی برق 49، شماره 3 (1398): 1283-1294. magiran.com/p2071653
Mohsen kojury naftchali, Alireza Fereidunian, "Adaptive Data-Driven Peak Shaving in Smart Grid Electricity Energy by Advanced Metering Infrastructure Data Analytics", Journal of Electrical Engineering 49, no.3 (2020): 1283-1294. magiran.com/p2071653
محسن کجوری نفت چالی، علیرضا فریدونیان، حمید لسانی، (1398). 'پیک سایی تطبیقی و داده محور در شبکه هوشمند انرژی الکتریکی با تحلیل داده های زیرساخت اندازه گیری پیشرفته'، مجله مهندسی برق، 49(3)، صص.1283-1294. magiran.com/p2071653
Mohsen kojury naftchali, Alireza Fereidunian, (2020). 'Adaptive Data-Driven Peak Shaving in Smart Grid Electricity Energy by Advanced Metering Infrastructure Data Analytics', Journal of Electrical Engineering, 49(3), pp.1283-1294. magiran.com/p2071653
محسن کجوری نفت چالی؛ علیرضا فریدونیان؛ حمید لسانی. "پیک سایی تطبیقی و داده محور در شبکه هوشمند انرژی الکتریکی با تحلیل داده های زیرساخت اندازه گیری پیشرفته". مجله مهندسی برق، 49 ،3 ، 1398، 1283-1294. magiran.com/p2071653
Mohsen kojury naftchali; Alireza Fereidunian. "Adaptive Data-Driven Peak Shaving in Smart Grid Electricity Energy by Advanced Metering Infrastructure Data Analytics", Journal of Electrical Engineering, 49, 3, 2020, 1283-1294. magiran.com/p2071653
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال