ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین معاون جولا، احمد اکبری ، بابک ناصر شریف، (1398). بازشناسی مقاوم گفتار با استفاده از شبکه های عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار و ویژگی های گلوگاه، مجله مهندسی برق، 49(3)، 1333-1343. magiran.com/p2071667
Amin Moaven Joula, Ahmad Akbari, Babak Naser Sharif, (2020). Robust Speech Recognition using Long Short Term Memory Networks and Bottleneck Features, Journal of Electrical Engineering, 49(3), 1333-1343. magiran.com/p2071667
امین معاون جولا، احمد اکبری ، بابک ناصر شریف، بازشناسی مقاوم گفتار با استفاده از شبکه های عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار و ویژگی های گلوگاه. مجله مهندسی برق، 1398؛ 49(3): 1333-1343. magiran.com/p2071667
Amin Moaven Joula, Ahmad Akbari, Babak Naser Sharif, Robust Speech Recognition using Long Short Term Memory Networks and Bottleneck Features, Journal of Electrical Engineering, 2020; 49(3): 1333-1343. magiran.com/p2071667
امین معاون جولا، احمد اکبری ، بابک ناصر شریف، "بازشناسی مقاوم گفتار با استفاده از شبکه های عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار و ویژگی های گلوگاه"، مجله مهندسی برق 49، شماره 3 (1398): 1333-1343. magiran.com/p2071667
Amin Moaven Joula, Ahmad Akbari, Babak Naser Sharif, "Robust Speech Recognition using Long Short Term Memory Networks and Bottleneck Features", Journal of Electrical Engineering 49, no.3 (2020): 1333-1343. magiran.com/p2071667
امین معاون جولا، احمد اکبری ، بابک ناصر شریف، (1398). 'بازشناسی مقاوم گفتار با استفاده از شبکه های عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار و ویژگی های گلوگاه'، مجله مهندسی برق، 49(3)، صص.1333-1343. magiran.com/p2071667
Amin Moaven Joula, Ahmad Akbari, Babak Naser Sharif, (2020). 'Robust Speech Recognition using Long Short Term Memory Networks and Bottleneck Features', Journal of Electrical Engineering, 49(3), pp.1333-1343. magiran.com/p2071667
امین معاون جولا؛ احمد اکبری ؛ بابک ناصر شریف. "بازشناسی مقاوم گفتار با استفاده از شبکه های عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار و ویژگی های گلوگاه". مجله مهندسی برق، 49 ،3 ، 1398، 1333-1343. magiran.com/p2071667
Amin Moaven Joula; Ahmad Akbari; Babak Naser Sharif. "Robust Speech Recognition using Long Short Term Memory Networks and Bottleneck Features", Journal of Electrical Engineering, 49, 3, 2020, 1333-1343. magiran.com/p2071667
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال