ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید رضا موسوی اقدم، (1398). یک راه کار جدید برای کاهش جریان هجومی با تثبیت شار پسماند در ترانسفورماتورهای قدرت، مجله مهندسی برق، 49(3)، 1373-1383. magiran.com/p2071704
Seyed Reza Mousavi Aghdam, (2020). A New Strategy to Reduce Inrush Current Fixing Residual Flux in Power Transformers, Journal of Electrical Engineering, 49(3), 1373-1383. magiran.com/p2071704
سید رضا موسوی اقدم، یک راه کار جدید برای کاهش جریان هجومی با تثبیت شار پسماند در ترانسفورماتورهای قدرت. مجله مهندسی برق، 1398؛ 49(3): 1373-1383. magiran.com/p2071704
Seyed Reza Mousavi Aghdam, A New Strategy to Reduce Inrush Current Fixing Residual Flux in Power Transformers, Journal of Electrical Engineering, 2020; 49(3): 1373-1383. magiran.com/p2071704
سید رضا موسوی اقدم، "یک راه کار جدید برای کاهش جریان هجومی با تثبیت شار پسماند در ترانسفورماتورهای قدرت"، مجله مهندسی برق 49، شماره 3 (1398): 1373-1383. magiran.com/p2071704
Seyed Reza Mousavi Aghdam, "A New Strategy to Reduce Inrush Current Fixing Residual Flux in Power Transformers", Journal of Electrical Engineering 49, no.3 (2020): 1373-1383. magiran.com/p2071704
سید رضا موسوی اقدم، (1398). 'یک راه کار جدید برای کاهش جریان هجومی با تثبیت شار پسماند در ترانسفورماتورهای قدرت'، مجله مهندسی برق، 49(3)، صص.1373-1383. magiran.com/p2071704
Seyed Reza Mousavi Aghdam, (2020). 'A New Strategy to Reduce Inrush Current Fixing Residual Flux in Power Transformers', Journal of Electrical Engineering, 49(3), pp.1373-1383. magiran.com/p2071704
سید رضا موسوی اقدم. "یک راه کار جدید برای کاهش جریان هجومی با تثبیت شار پسماند در ترانسفورماتورهای قدرت". مجله مهندسی برق، 49 ،3 ، 1398، 1373-1383. magiran.com/p2071704
Seyed Reza Mousavi Aghdam. "A New Strategy to Reduce Inrush Current Fixing Residual Flux in Power Transformers", Journal of Electrical Engineering, 49, 3, 2020, 1373-1383. magiran.com/p2071704
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال