ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد حمیدیه، (1398). دوگانه معنویت هیجانی غیرهیجانی، بر اساس مقایسه یوگای پتنجلی با عرفان اسلامی، نشریه ادیان و عرفان، 52(1)، 9-21. magiran.com/p2071750
Behzad Hamidieh , (2019). Binary division between emotional spirituality and non-emotional one, upon a comparative study of Patanjali Yoga and Islamic Mysticism, Religions & Mysticism, 52(1), 9-21. magiran.com/p2071750
بهزاد حمیدیه، دوگانه معنویت هیجانی غیرهیجانی، بر اساس مقایسه یوگای پتنجلی با عرفان اسلامی. نشریه ادیان و عرفان، 1398؛ 52(1): 9-21. magiran.com/p2071750
Behzad Hamidieh , Binary division between emotional spirituality and non-emotional one, upon a comparative study of Patanjali Yoga and Islamic Mysticism, Religions & Mysticism, 2019; 52(1): 9-21. magiran.com/p2071750
بهزاد حمیدیه، "دوگانه معنویت هیجانی غیرهیجانی، بر اساس مقایسه یوگای پتنجلی با عرفان اسلامی"، نشریه ادیان و عرفان 52، شماره 1 (1398): 9-21. magiran.com/p2071750
Behzad Hamidieh , "Binary division between emotional spirituality and non-emotional one, upon a comparative study of Patanjali Yoga and Islamic Mysticism", Religions & Mysticism 52, no.1 (2019): 9-21. magiran.com/p2071750
بهزاد حمیدیه، (1398). 'دوگانه معنویت هیجانی غیرهیجانی، بر اساس مقایسه یوگای پتنجلی با عرفان اسلامی'، نشریه ادیان و عرفان، 52(1)، صص.9-21. magiran.com/p2071750
Behzad Hamidieh , (2019). 'Binary division between emotional spirituality and non-emotional one, upon a comparative study of Patanjali Yoga and Islamic Mysticism', Religions & Mysticism, 52(1), pp.9-21. magiran.com/p2071750
بهزاد حمیدیه. "دوگانه معنویت هیجانی غیرهیجانی، بر اساس مقایسه یوگای پتنجلی با عرفان اسلامی". نشریه ادیان و عرفان، 52 ،1 ، 1398، 9-21. magiran.com/p2071750
Behzad Hamidieh . "Binary division between emotional spirituality and non-emotional one, upon a comparative study of Patanjali Yoga and Islamic Mysticism", Religions & Mysticism, 52, 1, 2019, 9-21. magiran.com/p2071750
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال